گروگان هاي كوچك

اين قربانيان كوچك، اين قربانيان معصوم كه سلامت بر سر دعواي آدم بزرگ ها مي گذارند و يا طعمه فزون خواهاني مي شوند كه چشم هاي حريص شان را خاك گور هم پر نمي كند، اين روزها، از اين قربانيان كوچك هر از گاه خبري مي خوانيم تلخ، مثل ماجرايي كه در استان فارس اتفاق افتاد و قاچاقچيان آدم ربا، دختربچه ٩ ساله اي را از شيراز به گرو بردند، هرچند هوشياري پليس آن ها را ناكام گذاشت و دستبندهاي فولادي بر دستان به تعدي دراز شده آن ها زد، اما زشتي ماجرا همچنان به جاي خود باقي است.
چنان كه ماجراي گروگان گيري دخترك مشهدي نيز اين گونه است؛ زشت زشت! آن قدر زشت كه به هيچ رنگي نمي توان آن را پوشاند و با دريا، دريا نمي شود شست.
نمي خواهم بگويم گرو گرفتن افراد بزرگ زشت نيست، هست خيلي هم زشت، اما گروگان گرفتن كودكان هزار بار زشت تر، غيرانساني تر و حيوان منش تر است هرچند هيچ حيواني بچه حيوان ديگر را گروگان نمي گيرد اما بعضي آدم نماها روي هر درنده خويي را سفيد مي كنند و... بگذريم و بينديشيم به كودكاني كه بايد با هراس به گرو رفتن سال هاي سال را پشت سر بگذارند. هراسي كه هرگز از جان شان پاك نمي شود.
من مي گويم پليس با اين قماش «آدم نما»هاي جنايتكار بايد چنان برخورد كند كه عبرت ديگران هم بشود. قاضي چنان «تنگ» از گرده آنان بكشد كه با تماشاي هر كودك، بگريزند.
اين هم خواست همه مردم است و حق نيز هم، چه اگر آن  ها را با خانواده ها، كاري است، به يقين با كودكان كارشان نيست و گيريم حتي اگر والدين، جنايتكار باشند و گيريم كه اينان محق در برخورد به فرض محال، براي رفتار خشونت بار با كودكان هيچ دليل كه بماند، هيچ توجيهي هم ندارند.هرچند جاي تذكر به خانواده هاست كه مراقب كودكان خود باشند و در هنگامه اي كه گرگ ها دندان تيز مي كنند براي طمع، مراقب باشند و كودكان خود را نسبت به خطرها هوشيار كنند و خود هم زمينه خطر را از بين ببرند.
حيف است تجربه تلخ زهرا، اين دخترك ديار حافظ براي ديگر دختركان كشور ما هم اتفاق افتد كه مي گفت، وقتي ٣ نفر مرا ربودند، در حالي كه از ترس مي لرزيدم و گريه مي كردم، سرم را با كاپشن پوشاندند و در طول مدتي كه با آن ها بودم آن قدر گريه كردم كه خوابم برد... و راستي چه خواب تلخي داشته است زهرا. هرچند پايان اين خواب شيرين بود و پليس مقتدرانه گروگان گيران را دستگير كرد و زهرا را به خانه بازگرداند، اما...
مراقب باشيم. مراقب خطرها باشيم و هوشيار باشيم، اين خيلي بهتر است... يك نكته مثبت؛ سردار مؤيدي، فرمانده انتظامي فارس با اعلام خبر كاهش ٥٠ درصدي آدم ربايي در اين استان گفت: در مدت مشابه سال گذشته ٦٢ مورد و امسال ٣٠ مورد آدم ربايي داشته ايم و ٨٠ درصد اين ماجراها هم گروكشي محسوب مي شود و همه نيز با هوشياري پليس كشف شده است. ما هم اميدواريم پليس در همه استان ها اقتدار خود را به قانون شكنان تحميل و دست آن ها را از زندگي مردم كوتاه كند.(ص-۶)

/ 0 نظر / 97 بازدید