خورشيد‭ ‬فاطمه‭ ‬و‭ ‬دل هاي‭ ‬ما

يك‭ ‬ضرب المثل‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬‮«‬به‭ ‬جاي‭ ‬شكوه‭ ‬از‭ ‬تاريكي،‭ ‬شمعي‭ ‬بايد‭ ‬افروخت‮»‬‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬آدم هاست،‭ ‬شمعي‭ ‬بايد‭ ‬افروخت‭ ‬براي‭ ‬راه‭ ‬خويش‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ساحت‭ ‬تربيتي‭ ‬و‭ ‬مشق‭ ‬براساس‭ ‬سرمشق‭ ‬بايد‭ ‬نوشت‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬چشم‭ ‬بستن‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬گشودن‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بي‮ ‬اسوه‭ ‬بودن‭ ‬در‭ ‬زندگي‭ ‬ناليدن،‭ ‬بايد‭ ‬چشم‭ ‬گشود‭ ‬و‭ ‬كامل ترين‭ ‬اسوه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قامت‭ ‬ناميراي‭ ‬بي‮ ‬بي‮ ‬‭ ‬فاطمه‭ ‬سلام ا‮...‬‭ ‬عليها‭ ‬ديد‭ ‬و‭ ‬زندگي‭ ‬را‭ ‬براساس‭ ‬هندسه‭ ‬معرفتي‭ ‬اين‭ ‬اسوه‭ ‬تعريف‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬آن‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬انسان‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬ظرفيت‭ ‬وجودي‮ ‬اش‭ ‬فاطمي‭ ‬بشود،‭ ‬ظرفيتي‭ ‬كه‭ ‬صد‭ ‬البته‭ ‬قابل‭ ‬توسعه‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬ذات‭ ‬انسان‭ ‬كمال طلب‭ ‬و‭ ‬توسعه گراست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬توسعه طلبي‭ ‬هم‭ ‬هيچ‭ ‬ايستگاه‭ ‬و‭ ‬توقفگاهي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رسميت‭ ‬نمي‮ ‬شناسد‮.‬‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بازفهمي‭ ‬اسوه هاي‭ ‬حسنه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬معنا‭ ‬پي‭ ‬مي‮ ‬بريم‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬فهميم‭ ‬سير‭ ‬كمال‭ ‬انساني‭ ‬پايان‭ ‬نمي‮ ‬پذيرد؛‭ ‬حتي‭ ‬وقتي‭ ‬از‭ ‬نشئه اي‭ ‬به‭ ‬نشئه اي‭ ‬ديگر‭ ‬بدل‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جهاني‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬ديگر‭ ‬پاي‭ ‬بگذارد‮.‬‭ ‬انسان‭ ‬همان‭ ‬زمان‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬عهد‭ ‬الست،‭ ‬‮«‬بلي‮»‬‭ ‬گفت‭ ‬به‭ ‬خداوند‭ ‬و‭ ‬ربوبيت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬شهادت‭ ‬داد،‭ ‬پذيرفت‭ ‬كه‭ ‬شأن‭ ‬الهي‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬جان،‭ ‬مظهر‭ ‬شئون‭ ‬جانانه‭ ‬كند‮.‬‭ ‬انزال‭ ‬كتب‭ ‬آسماني‭ ‬و‭ ‬ارسال‭ ‬رسل‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬راستاست؛‭ ‬يادآوري‭ ‬آن‭ ‬عهد‭ ‬و‭ ‬پرهيز‭ ‬دادن‭ ‬از‭ ‬توقف‮.‬‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬اينها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حيات‭ ‬طيبه‭ ‬اسوه‭ ‬زندگي‭ ‬محمدي‭ ‬و‭ ‬علوي،‭ ‬حضرت‭ ‬فاطمه‭ ‬زهرا‭ ‬سلام ا‮...‬‭ ‬عليها‭ ‬مي‮ ‬بينيم‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬ديدن‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬يافتن‭ ‬نيز‭ ‬تبديل‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬براي‭ ‬انسان‭ ‬جز‭ ‬لحظه اي‭ ‬تماشا،‭ ‬چيزي‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬دراين‭ ‬ديدن‭ ‬جان‭ ‬يابيم،‭ ‬برانگيختگي‭ ‬انبيا‭ ‬و‭ ‬انزال‭ ‬آيات‭ ‬وحي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جان‭ ‬خويش‭ ‬بازفهم‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬آيه‭ ‬و‭ ‬سنتي‭ ‬در‭ ‬زندگي‭ ‬ما‭ ‬ظهور‭ ‬خواهد‭ ‬يافت‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬هماني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بي‮ ‬بي‮ ‬فاطمه‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بياموزد‭ ‬و‭ ‬همكلامي‭ ‬ايشان‭ ‬با‭ ‬مهاجر‭ ‬و‭ ‬انصار‭ ‬در‭ ‬مسجد‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬همين‭ ‬رو‭ ‬بود‮.‬‭ ‬بي‮ ‬بي،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مولا‭ ‬علي‭ ‬مي‮ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬خواند‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬مولا‭ ‬علي،‭ ‬شخصي‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬برهه‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬راهنمايي‭ ‬بي‮ ‬بي‭ ‬فاطمه‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬زمان‭ ‬خلاصه‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬حضرت‭ ‬فاطمه،‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬خواهد،‭ ‬چشم ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قامت‭ ‬بي‮ ‬مثال‭ ‬مولا‭ ‬علي‭ ‬باز‭ ‬كند‭ ‬تا‭ ‬علي‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬علي‭ ‬ماندن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انسان هاي‭ ‬همه‭ ‬دوران‭ ‬بياموزد‮.‬‭ ‬لذا‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬عقيده ام‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬اندكي‭ ‬تامل‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مدينه‭ ‬ذهن‭ ‬و‭ ‬ضميرمان‭ ‬گوش‭ ‬تيز‭ ‬كنيم،‭ ‬صداي‭ ‬پاي‭ ‬بي‮ ‬بي‭ ‬را‭ ‬خواهيم‭ ‬شنيد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬آيد‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ولايت‭ ‬مومن‭ ‬كند‮.‬‭ ‬همين‭ ‬حالا‭ ‬هم‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬نگاهي‭ ‬فرازماني‭ ‬و‭ ‬فرازميني‭ ‬به‭ ‬مسجد‭ ‬برويم،‭ ‬صداي‭ ‬خطبه خواني‭ ‬ايشان‭ ‬را‭ ‬خواهيم‭ ‬شنيد،‭ ‬چه‭ ‬فدك،‭ ‬يك‭ ‬بهانه‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬بي‮ ‬بي،‭ ‬بهاي‭ ‬بيداري‭ ‬همه‭ ‬انسان ها‭ ‬را‭ ‬بپردازد‭ ‬و‭ ‬امامت‭ ‬حق‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬زمان‭ ‬تشريح‭ ‬كند‮.‬‭ ‬امامتي‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬حق‭ ‬مولا‭ ‬علي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬امامت‭ ‬ايشان‭ ‬حق‭ ‬ما‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬پرتو‭ ‬اين‭ ‬امامت‭ ‬به‭ ‬كمال‭ ‬برسيم‮.‬‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬عدالت‭ ‬به‭ ‬حقيقت،‭ ‬جريان‭ ‬خواهد‭ ‬يافت‮.‬‭ ‬سرداران‭ ‬عمار‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اميران‭ ‬و‭ ‬واليان‭ ‬مالك‭ ‬و‭ ‬محمدبن ابي‮ ‬بكر‭ ‬و‭ ‬سياست مردان،‭ ‬قيس‮.‬‭ ‬دست‭ ‬همه‭ ‬پاك‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬مثل‭ ‬دلشان‭ ‬و‭ ‬چشمشان‭ ‬پاك‭ ‬خواهد‭ ‬بود،‭ ‬مثل‭ ‬دستشان‮.‬‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬آحاد‭ ‬مردم‭ ‬‮«‬همام‮»‬‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬جهان‭ ‬ببينند‭ ‬و‭ ‬كميل‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭ ‬در‭ ‬حق‭ ‬شنيدن‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬گفتن‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬چون‭ ‬ميثم‭ ‬بر‭ ‬سردار‭ ‬شوند‮.‬‭ ‬من‭ ‬معتقدم،‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬فهم‭ ‬فاطمه‭ ‬و‭ ‬درس هايش،‭ ‬به‭ ‬فهم‭ ‬درست‭ ‬نرسيده ايم‭ ‬والا‭ ‬نمي‮ ‬توانستيم،‭ ‬حساب‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حوزه‭ ‬خطاب‭ ‬ايشان‭ ‬بيرون‭ ‬ببريم‭ ‬و‭ ‬گرنه،‭ ‬مجبور‭ ‬بوديم،‭ ‬نقش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ايفا‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬فراخوان‭ ‬عام‭ ‬و‭ ‬فرازماني‭ ‬و‭ ‬فرا‭ ‬زميني‮ ‬بي‮ ‬بي‮ ‬دو‭ ‬عالم‭ ‬مشخص‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬معلوم‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬چه‭ ‬كاره‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬عيار‭ ‬ايمانش‭ ‬چند‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گاه‭ ‬حادثه‭ ‬از‭ ‬قاسطين‭ ‬است‭ ‬يا‭ ‬مارقين‭ ‬يا‭ ‬ناكثين‭ ‬يا‭ ‬شيعيان‭ ‬اميرالمومنين‮.‬‭ ‬راستي‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قاعده‭ ‬تعارف‭ ‬نداريم،‭ ‬صادقانه‭ ‬حساب‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬ببينيم‭ ‬كجا‭ ‬ايستاده ايم‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬كنيم‮.‬‭ ‬راستي‭ ‬وقتي‭ ‬ما‭ ‬پيمان‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬شكنيم‭ ‬با‭ ‬مولا،‭ ‬فرق‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬سپاه‭ ‬جمل‭ ‬چيست،‭ ‬وقتي‭ ‬كه‭ ‬عدالت‭ ‬را‭ ‬تاب‭ ‬نمي‮ ‬آوريم‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬ايستادن‭ ‬در‭ ‬برابرش‭ ‬توجيه‭ ‬شرعي‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬تراشيم،‭ ‬با‭ ‬شاميان‭ ‬چه‭ ‬تفاوتي‭ ‬داريم؟‭ ‬سفره هاي‭ ‬بعضي‭ ‬ازما‭ ‬كه‭ ‬معاويه اي‭ ‬است‮.‬‭ ‬شيوه‭ ‬و‭ ‬رفتارمان‭ ‬هم‭ ‬كم‭ ‬نمي‮ ‬آورد‮.‬‭ ‬فقط‭ ‬اسمش‭ ‬را‭ ‬نداريم‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬وقتي‭ ‬خشك‭ ‬مغزي‭ ‬و‭ ‬تحجر،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬فهم‭ ‬روشنايي‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬دارد‮.‬‭ ‬چه‭ ‬فرقي‭ ‬مي‮ ‬توانيم‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬با‭ ‬خوارج‭ ‬نهروان‭ ‬جز‭ ‬تفاوت‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬زمين؟‭ ‬راستي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نكات‭ ‬انديشيده ايم؟‭ ‬باور‭ ‬كنيد،‭ ‬بي‮ ‬بي‮ ‬فاطمه‭ ‬همه‭ ‬انسان‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬حقيقت‭ ‬و‭ ‬عدالت‭ ‬دعوت‭ ‬كرده اند،‭ ‬درست‭ ‬مثل‭ ‬پدرشان‭ ‬كه‭ ‬پيامبر‭ ‬همه‭ ‬زمان ها‭ ‬و‭ ‬زمين ها‭ ‬و‭ ‬انسان ها‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬مثل‭ ‬مولا‭ ‬علي‭ ‬و‭ ‬جريان‭ ‬ولايت‮.‬‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬تكليف‭ ‬ما،‭ ‬پاسخ‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬دعوت‭ ‬بي‮ ‬بي‮ ‬فاطمه‭ ‬است؛‭ ‬جوري‭ ‬زندگي‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬شايسته‭ ‬نام‭ ‬پيروايشان‭ ‬و‭ ‬اهل‭ ‬ولايت‭ ‬باشد‮.‬
آري،‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬زندگي‭ ‬كنيم‭ ‬در‭ ‬پرتو‭ ‬خورشيد‭ ‬ولايت،‭ ‬كه‭ ‬هرگز‭ ‬هم‭ ‬خاموش‭ ‬نمي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬از‭ ‬تاريكي‭ ‬گلايه‭ ‬نكنيم،‭ ‬چشم‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬بگشاييم‮.‬‭ ‬
(ص-۲-۲۷/۳/۸۶)

/ 0 نظر / 91 بازدید