غرور‭ ‬ملي،‭ ‬ارتش‭ ‬اسلامي

روز‭ ‬ارتش،‭ ‬اگرچه‭ ‬يك‭ ‬روز‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬قامت‭ ‬‮٩٢‬‭ ‬فروردين؛‭ ‬اما‭ ‬بازه‭ ‬زماني‭ ‬آن‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬اول‭ ‬فروردين‭ ‬تا‭ ‬آخرين‭ ‬روز‭ ‬اسفند‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بازه‭ ‬نيز‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬بازنمايي‭ ‬دانش،‭ ‬توان‭ ‬نظامي‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬دفاعي‭ ‬ارتش‭ ‬در‭ ‬حدي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬پرداخت،‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬كه‭ ‬‮ «‬ترهبون‭ ‬به‭ ‬عدوا‮...»‬‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬وسيع‭ ‬و‭ ‬صحيح‭ ‬كلمه،‭ ‬در‭ ‬عالم‭ ‬واقع‭ ‬نمود‭ ‬پيدا‭ ‬كند‮.‬‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬توانمندسازي‭ ‬نظامي‭ ‬و‭ ‬مدرنيزه‭ ‬كردن‭ ‬ادوات‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬افزارها،‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬غني‮ ‬سازي‭ ‬نيروي‭ ‬انساني‭ ‬نيز‭ ‬توجه‭ ‬ويژه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬راهبرد‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬جايي‭ ‬پيش‭ ‬برد‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬نظامي‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬فرمانده‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬منبع‭ ‬انساني‭ ‬براي‭ ‬كشور‭ ‬مطرح‭ ‬باشد،‭ ‬ارتش‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬منابع‭ ‬كم‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬كم‭ ‬نداشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬شاهد‭ ‬ظهور‭ ‬اين‭ ‬منابع‭ ‬در‭ ‬قامت‭ ‬قهرمانان‭ ‬ملي‭ ‬و‭ ‬چهره هاي‭ ‬ماندگار‭ ‬بوده ايم‮.‬
چهره هايي‭ ‬چون‭ ‬شهيد‭ ‬عباس‭ ‬دوران،‭ ‬احمد‭ ‬كشوري،‭ ‬علي‮ ‬اكبر‭ ‬شيرودي،‭ ‬حسن‭ ‬آبشناسان،‭ ‬عباس‭ ‬بابايي،‭ ‬صياد‭ ‬شيرازي،‭ ‬فلاحي،‭ ‬نامجو،‭ ‬فكوري‭ ‬و‮..‬‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬منبع‭ ‬انساني‭ ‬در‭ ‬ارتش‭ ‬مطرح‭ ‬بوده اند‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬نيز‭ ‬بايد‭ ‬هر‭ ‬يك‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬‮« ‬اسوه‮ »‬فرا‭ ‬راه‭ ‬نسل هاي‭ ‬امروز‭ ‬و‭ ‬فردا‭ ‬قرار‭ ‬گيرند‮.‬‭ ‬مرداني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬قهرماني‭ ‬نظامي،‭ ‬پهلوان‭ ‬اخلاق‭ ‬و‭ ‬معلم‭ ‬جوانمردي‭ ‬و‭ ‬ايثار‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خودگذشتگي‭ ‬هم‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬اسوه‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬‭ ‬مدل هايي‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬زندگي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مهندسي‭ ‬زندگي‭ ‬آنها‭ ‬پيش‭ ‬ببريم‭ ‬به‭ ‬زندگي‭ ‬شرافتمندانه،‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬غرور‭ ‬ملي‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬ارزش هاي‭ ‬اخلاقي‭ ‬و‭ ‬ديني‭ ‬دست‭ ‬خواهيم‭ ‬يافت‮.‬‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تدبير‭ ‬امور‭ ‬از‭ ‬فلاحي‭ ‬و‭ ‬آبشناسان‭ ‬بياموزيم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬از‭ ‬خودگذشتگي‭ ‬مثل‭ ‬شيرودي‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬درجه‭ ‬تشويق‭ ‬و‭ ‬ترفيع‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬پذيرد‭ ‬و‭ ‬مثل‭ ‬بابايي‭ ‬باشيم‭ ‬در‭ ‬ياري‭ ‬محرومان‭ ‬و‭ ‬مثل‭ ‬صياد‭ ‬شيرازي‭ ‬و‭ ‬كشوري‭ ‬باشيم‭ ‬در‭ ‬ايمان‭ ‬سلمان وار‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬عباس‭ ‬دوران‭ ‬باشيم؛‭ ‬در‭ ‬به‭ ‬اوج‭ ‬رسانيدن‭ ‬شجاعت‭ ‬و‭ ‬عملگرايي‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬شعارگرايي،‭ ‬آن وقت‭ ‬زندگي‭ ‬ما‭ ‬نيز‭ ‬نتايج‭ ‬ديگري‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬پس‭ ‬شايسته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬فرماندهان‭ ‬و‭ ‬قهرمانان‭ ‬ملي،‭ ‬در‭ ‬قامت‭ ‬اسوه‭ ‬زندگي‭ ‬تعريف‭ ‬شوند،‭ ‬تا‭ ‬نقش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬ذهني‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬مهندسي‭ ‬زندگي‭ ‬نيز‭ ‬نشان‮ ‬‭ ‬دهند‮.‬‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬بازخواني‭ ‬اسوه هاي‭ ‬مردي‭ ‬و‭ ‬مردانگي‭ ‬و‭ ‬قهرمانان‭ ‬ارتش،‭ ‬شايسته‭ ‬است‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تدوين‭ ‬هنرمندانه‭ ‬نقش‭ ‬ارتش‭ ‬در‭ ‬ايستادگي‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬متجاوزان،‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ياري‭ ‬گرفتن‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬هنر‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬گفته‭ ‬شود،‭ ‬ارتش‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬فرزندان‭ ‬ايران‭ ‬چه‭ ‬حماسه ها‭ ‬خلق‭ ‬كردند‮.‬‭ ‬گفته‭ ‬شود،‭ ‬در‭ ‬هنگامه اي‭ ‬كه‭ ‬نيرويي‭ ‬براي‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬هجوم‭ ‬متجاوزان‭ ‬عراق‭ ‬نبود‭ ‬قهرمانان‭ ‬نيروي‭ ‬هوايي‭ ‬با‭ ‬هواپيما‭ ‬به‭ ‬جنگ‭ ‬تانك ها‭ ‬رفتند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬از‭ ‬خودگذشتگي،‭ ‬سرعت‭ ‬ورود‭ ‬متجاوزان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬كند‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬دلاوران‭ ‬هوانيروز‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬هلي‮ ‬كوپتر‭ ‬به‭ ‬نبرد‭ ‬با‭ ‬تانك ها‭ ‬و‭ ‬نفرات‭ ‬پياده‭ ‬دشمن‭ ‬پرداختند‮.‬‭ ‬بايد‭ ‬گفته‭ ‬شود‭ ‬به‭ ‬پرواز‭ ‬درآوردن‭ ‬ده ها‭ ‬فروند‭ ‬جنگنده‭ ‬يك‭ ‬روز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بمباران‭ ‬پايگاه هاي‭ ‬هوايي‭ ‬كه‭ ‬تعداد‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬‮٠٨١‬‭ ‬فروند‭ ‬هم‭ ‬گفته اند،‭ ‬اوج‭ ‬مردانگي‭ ‬خلبان ها‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬ضربه‭ ‬صدام‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ضربه اي‭ ‬سنگين تر‭ ‬جواب‭ ‬دهند‮.‬
و‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬دشمن‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬با‭ ‬ميزباني‭ ‬اجلاس‭ ‬سران‭ ‬غير‭ ‬متعهدها،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬سياسي‭ ‬هم‭ ‬خلع‭ ‬سلاح‭ ‬كند،‭ ‬باز‭ ‬اين‭ ‬شيران‭ ‬ارتش‭ ‬اسلام‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬غيرت‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬معنايي‭ ‬نو‭ ‬بخشيدند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬ديواره هاي‭ ‬آتش‭ ‬و‭ ‬پدافند‭ ‬بغداد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬پدافند‭ ‬مسكو‭ ‬مقايسه‭ ‬مي‮ ‬شد،‭ ‬نشان‭ ‬دادند،‭ ‬تبليغات‭ ‬صدام‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬امن‭ ‬بودن‭ ‬بغداد،‭ ‬شعاري‭ ‬بيش‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬بغداد،‭ ‬فرصت‭ ‬ميزباني‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دشمن‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فرصتي‭ ‬براي‭ ‬باز‭ ‬نمود‭ ‬توان‭ ‬رزمي‭ ‬خويش‭ ‬بدل‭ ‬كردند‮.‬
ارتش‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس،‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬وجود‭ ‬وارد‭ ‬شد،‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تبليغات‭ ‬و‭ ‬خصوصاً‭ ‬حوزه‭ ‬هنر،‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬شايسته‭ ‬بازتاب‭ ‬نيافته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬كمتر‭ ‬ديده ايم‭ ‬اميران‭ ‬و‭ ‬فرماندهان‭ ‬ارتش‭ ‬در‭ ‬تلويزيون‭ ‬به‭ ‬بازگويي‭ ‬آن‭ ‬نقش‭ ‬بپردازند‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬سينما،‭ ‬به‭ ‬تصوير‭ ‬قهرمانان‭ ‬ارتش‭ ‬بپردازد‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬ايران‭ ‬امروز‭ ‬نيازمند‭ ‬بازشناسي‭ ‬فرزندان‭ ‬قهرمان‭ ‬ديروز‭ ‬خويش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شايسته‭ ‬است‭ ‬مسئولان‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬توجه‭ ‬كنند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬توليد‭ ‬كننده‭ ‬غرور‭ ‬ملي‭ ‬است‮.‬
(ص-۲)

/ 0 نظر / 94 بازدید