قصه رشد طلاق

طلاق زشت است و نكوهيده ترين حلال و آن قدر نازيبايي دارد كه بي شمار و چه زشتي بزرگ تر از فصل شدن يك وصل. پس طلاق به خودي خود تامل برانگيز است، حتي اگر يك مورد، اما اين روزها از استان هاي مختلف خبرهايي مي رسد كه طلاق فلان درصد رشد داشته است كه هم بايد تامل كرد و هم براي مسئله چاره اي انديشيد. اين تازه طلاق هايي است كه به ثبت دفتر مي رسد و الا آمار طلاق از اين هم بيشتر است و طلاق هاي عاطفي كه از همه فراوان تر است، اين خبر را به روايت امامي از ساري بخوانيد.
«مديركل ثبت احوال استان مازندران گفت از ابتداي سال جاري ٣هزار و ٢٤٨ واقعه طلاق در استان مازندران به ثبت رسيد كه نسبت به سال گذشته ١/٨ درصد افزايش يافته است. فرج اله ملكي به خراسان افزود: ميزان وقوع طلاق در مدت مشابه سال گذشته ٣هزار و ٤ مورد بوده است. وي افزود: كمترين ميزان طلاق در استان مازندران از شهرستان سواد كوه گزارش شده است. وي اضافه كرد: از ابتداي سال جاري تعداد ٢٨هزار و ٩٤٤ واقعه ازدواج در مازندران به ثبت رسيد كه اين رقم نسبت به سال قبل كه ٢٧ هزار و ٢٥٦ مورد بود از رشد ٢/٦ درصدي برخوردار مي باشد.»
اين مسئله هم خاص مازندران نيست، همه مي دانيم براي اين هم بايد چاره اي انديشيد، بازهم همه مي دانيم. اما كي چاره انديشي مي شود و مسئولان و اثرگذاران دستي از آستين تدبير به در مي آورند را نمي دانيم. اما به صداي بلند مي گوييم اين قطار لعنتي هر روز مسافران زيادتري را از ايستگاه وصل به ايستگاه فصل مي برد و زندگي هاي فراواني را نابود مي كند. به فرياد مي گوييم از خاكستر اين زندگي ها جز نكبت نمي رويد و چه بد اقبال اند فرزندان طلاق كه در ابتداي زندگي به پايان زندگي خانوادگي مي رسند و از اين پس بايد همه عمر زمستان سرد را تجربه كنند حتي در گرماي تابستان چه جايي كه مهر نباشد، جايي كه دست پدر و مادر روي سر فرزند خانه مهرباني نسازد، سرمايي جان سوز دارد و روشن است كه چه مي شود پايان اين ماجرا ... پس خبرها را جدي بگيريم و جدي بگيرند مسئولان و صاحب نفسان كه كلامشان را اثري است و نگذارند طلاق اين گونه زندگي ها را نابود كند. با فرهنگ سازي با نزديك كردن سلايق و افكار به هم با پايين آوردن توقعات، گرماي زندگي را بالا ببرند تا به روزگاري اميدوار شويم كه قصه فصل هم به وصل پايان خوش پذيرد.(ص-۶)

/ 0 نظر / 120 بازدید