تعالی آفرینان معنویت و دیانت در ارتش

به ساز و کار برنامه و هدف گذاری کاری که باشد، همه ارتش های جهان تا حدودی شبیه هم هستند، سازوکارشان شبیه هم است از هواپیما تا تانک، تا ناو و تا نفراتی که با ماموریت های تعریف شده در نیروهای هوایی و زمینی و دریایی مشغول به خدمت هستند، در همه کشورها، سربازی، یک وظیفه تعریف شده برای آحاد جامعه است و از این رو، ارتش ما نیز در تراز ارتش های دیگر قرار می گیرد اما آن چه «ارتش جمهوری اسلامی ایران» را در جایگاهی متفاوت می نشاند و تا مرتبه «کلمه طیبه» و «حزب ا...» برمی کشد، ویژگی هایی است که آن را در دیگر ارتش ها نمی شود یافت و فقط خاص این ارتش بزرگ است. ارتشی که در کنار دیگر نیروهای مسلح از یک «جنگ تحمیلی»، دفاع مقدس می سازد و در نبردی که ده ها کشور پشت به پشت هم دادند تا ما را در هم بشکنند اما نیروهای مسلح ما مستظهر به عنایت خداوندی، تمام قد می ایستند و با در هم شکستن توان و اراده دشمن و خلق حماسه ای بزرگ سرفراز بیرون می آیند. به نظر صاحب این قلم کسانی که به مطالعه ارتش و چرایی پیروزی هایش می پردازند باید سوای مولفه های نظامی و مادی و غیرت و اقتدار ملی و... به جایگاه یک سازمان در ارتش هم توجه کنند، سازمانی به نام «عقیدتی سیاسی» که با پیروزی انقلاب در ساختار ارتش جایگاه ویژه ای یافت و با ایفای ماموریت های تعریف شده خود، برای تعالی اخلاقی، دیانت، خداباوری، ولایت پذیری و... هدفمند و برنامه ریزی شد و تلاش کرد.حاصل این تلاش نیز شیرین بود، تا جایی که از ارتش، کلمه طیبه ساخت و از نیروهای نظامی، واژه هایی نجیب و مطهر که در کنار هم کلمه طیبه را شکل می دهند و اگر نیروهای هم ترازشان در دیگر ارتش ها، فرمان بردار قدرت ها و ابزار درازدستی حاکمان می شوند و در خوش بینانه ترین حالت، مدافع مرزهای کشور خود هستند، اما در ارتش جمهوری اسلامی، نظامیان، به اعضای حزب خدا تبدیل می شوند که خداخواهی و خداباوری در همه شئون سربازی شان جاری می شود، آنان در فرمان دادن و فرمان بردن، همواره لشکری و سرباز حضرت خداوندند و او را در نظر دارند، در دفاع از میهن نیز تحقق بخش اراده الهی در حراست از سرزمین اسلامی و حمایت از مردمانش هستند. لذاست که اگر نظامیان در چشم ها به قهر و غلبه می نشینند، ارتشیان ما در دل ها به عشق و محبت و معرفت، صاحب جایگاه می شوند که دل اهل ایمان سرای حضرت خداوند است و در این سرا نیز یاران خدا عزیز و صاحب حرمتند و....

پس شایسته است جایگاه سازمان عقیدتی سیاسی به دیده حرمت مضاعف نگریسته شود و برنامه های آن که همانا فربه سازی جان و اعتلای ایمان نیروهاست جدی تر گرفته شود تا فرداها نیز ارتشیان ما هم به قدرت نظامی و هم به توان روحی افزون تری شکوه و شوکت ایران اسلامی را به چشم جهانیان بکشند....

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1391/07/24 شماره انتشار 18243 /صفحه۷/فرهنگی

/ 0 نظر / 99 بازدید