قدرت نمایی مردان خدا

مشق اقتدار در خیابان افتخار
 

این خودنمایی نیست 

 قدرت نمایی است 

 نمایش قدرت الهی مردانی که 

 سرباز خدایند 

 و جامه ای بر تن دارند 

 که به نام خداوند مزین است 

 این خودنمایی نیست 

 نمایش قدرت الهی است 

 تفسیر «و ما رمیت اذ رمیت 

 و لکن ا... رمی» روز مبادا 

 و شرح «ان یکن منکم عشرون صابرون 

 یغلب ماتین» 

 و هر سرباز 

 هر سرباز ایرانی 

 به صبر و ایمان 

 با ده سرباز دشمن برابر است 

 و این از قدرت خداوند است 

 و آن چه در خیابان مشق شد 

 بازنمایی سرمشق غیرت بود 

 غیرت فرزندان ایران ...

خراسان - مورخ شنبه 1391/07/01 شماره انتشار 18223 /صفحه۱۹/گزارش مصور
/ 0 نظر / 117 بازدید