حق مردم در خیابان

 سیاه و سفید (۵١)

 

خیلی راحت، خودرویش را پارک می کند و خیلی راحت تر می رود. انگار نه انگار که دوبله پارک کرده است و پارک دوبله هم خلاف است. وقتی تذکر می دهی متلکی می گوید و قدم هایش را تندتر می کند... چند قدم آن سوتر باز دیگری دوبله پارک می کند و می رود، تذکر می دهی، متلک می گوید، اعتراض می کنی، صدایش را بلندتر می کند که به تو مربوط نیست! ماجرای سوم را که می بینی معترض می شوی، می گوید دیگران دنیا را خوردند، اتفاقی نیفتاد، حالا ما یک خلاف بکنیم، آسمان به زمین نمی آید، زلزله هم نمی شود، پس نگران نباش!... خسته می شوی از این که پس از هر امر به معروف و نهی از منکر، متلک می شنوی. آن هم از کسانی که انتظار داری خود عمل کنند به نیکی و پرهیزکار از خلاف باشند، آخر یادت می آید نظر فقهی مرجع بزرگ جهان اسلام، حضرت امام خمینی (ره) را که می فرمود تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی شرعا حرام است. حالا می بینی که افراد اکثرا ندانسته، مرتکب یک حرام می شوند. حال آن که شاید اگر بسیاری از مردم بدانند تخلف ها گاه به حرام و گناه و عقوبت منتهی می شود مرتکب این اعمال نشوند. من معتقدم حتما اگر این نظر روشن هم نبود، باز تخلفاتی چون پارک دوبله عبور از چراغ قرمز و ... از آن جا که باعث تضییع حقوق دیگر شهروندان می شود، حرام و در صورت خسارت دیدن دیگران موجب «ضمان» بود. به دیگر عبارت، وقتی شما دوبله پارک می کنید، امکان استفاده دیگران را از خیابان سلب می کنید یا وقتی از چراغ قرمز رد می شوید، عملا امکان استفاده دیگران از فرصت چراغ سبز را غصب می کنید و این نمونه روشن تعدی به حقوق دیگران است. درازدستی به حقوق دیگران که صرفا بالارفتن از دیوار مردم و برداشتن مال از او نیست. این درازدستی اشکال گوناگونی دارد، یک شکل آن بازداشتن مردم از حق شان است، حالا در خیابان یا پیاده رو فرقی نمی کند.مغازه داری که با چیدن وسایلش در پیاده رو امکان استفاده مردم از این فضا را محدود یا غیرممکن می کند هم مرتکب تخلفی گناه آلود می شود که باید پاسخگو باشد آن که پیاده رو را با انبار و پارکینگ و ... اشتباه می گیرد هم باید پاسخ این اشتباه کرداری خود را بدهد. چنانکه عابر پیاده هم زمانی که چراغ سبز است برای خودروها، نباید با آمد و شد خود، حق خودروها را نادیده بگیرد و ... به هر حال تضییع حق مردم،گناه بزرگی است، حالا به هر شکلی که می خواهد باشد.اگر اهل مطالعه باشیم در خواهیم یافت که در دیگر کشورها هم نسبت به مقررات حساس هستند و به شدت مراقب هستند به قانون عمل شود و با متخلف هم به شدت و بدون چشم پوشی برخورد می کنند چه دریافته اند برای داشتن رفتاری قانون مند و جامعه ای امن برای زندگی راهی جز رعایت قوانین از سوی همه افراد نیست، پس برای حفظ اقتدار و نظم جامعه و آرامش همگانی با قانون شکنان قاطعانه برخورد می شود. پس ما نیز، حتی اگر نگاهی شریعتمدار به قانون نداریم، باز هم شایسته خواهد بود مثل کشورهای پیشرفته قانون را رعایت کنیم. صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17394 ، تاریخ انتشار 880729

/ 0 نظر / 4 بازدید