عروسی های دیروز و حسرت امروز

دیروز که به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) ایمن و تبرک خاصی یافته بود ، آغاز زندگی خیلی از جوانان هم بود که در تقویم گشته و ساعت سعد خویش را در این روز یافته بودند. این سنت مبارکی است که از قدیم بوده و بزرگان، کتاب باز می کردند و ساعت سعد می گشتند و با تقویم مطابق می کردند و جوانان را برسفره عروسی می نشاندند. آن سنت های نکو، اما پیوست های ناب هم داشت از جمله سادگی و صفا، مهربانی و یکدلی و همراهی، اما امروزه، متاسفانه، از پیوست ها خبری نیست هرچند هنوز زیادند آنانی که تقویم ها را ورق می زنند و پی یافتن ساعت سعد هستند. بسیاری از مجالس عروسی به مسابقه تجمل تبدیل شده است. هرکس می خواهد مجلسی بگیرد که تا کنون نگرفته باشند و برای این به هر دری می زنند غافل از آنکه شاید آن در ، در خانه شیطان باشد. چشم و هم چشمی هم که چشم بازار را درآورده است و سالن عروسی به تالار مد میهمانان بدل می شود. هزار جور مسئله دارد برخی از مجالس عروسی حال آنکه می شود مجالس را ساده و صمیمی گرفت، شاد و مومنانه برگزار کرد و باعث حرام نشد، چنانکه پیش از این چنین بود و می شد یعنی هم عروسی بود،هم شادمانی، هم آرامش همه. نه کسی متر و میزان در چشم داشت تا جهیزیه عروس مردم را برانداز کند و نه کسی برای شاخ شدن در برابر این مجلس، طرح مجلس دیگر می کشید. همه دور هم بودند و خوش بودند و خوب زندگی می کردند، عروسی هم یک شب تالار نبود که چند روز ادامه داشت با مراسم خاص و تازه بعد مجلس تا چند شب، خانه عروس و داماد ، جشنگاه جوانان فامیل بود که گرد هم می آمدند و از در همین هم نشینی ها باز طرح عروسی بعدی ریخته می شد و... چنین بود که شادی های ساده در میان محله و فامیل ادامه داشت و این نشاط مدام و همدلی پیوسته اجازه نمی داد افسردگی و غم و غصه متولد شود چه رسد به اینکه قد بکشد و هزار بلا سر آدم آورد. ببینید روزگار امروز ادامه سکته روز به روز جوان تر می شود و افسردگی، سفره شوم خود را در بسیاری از خانه ها پهن می کند و هوا و ولای سر رسید چک های عروسی، لحظاتش را در کام داماد و پدر عروس، زهرآگین می‌روند. ببینید که چه پرونده های شکل می گیرد بعد این مجالس. ببینید به کجا می کشد کار؟ آیا این را درست می دانید؟ فکر نمی کنید وقت آن باشد تا یک مقداری به گذشته های آرام و عروسی های نشاط آفرین گذشته نگاهی بیندازیم؟ من که معتقدم باید از این روز های پر استرس، به دیروز های آرامش، نقبی زد، شاید چاره امروز ما در دیروز جامانده باشد. شاید بتوانیم با چراغ افروخته دیروز، به فردا برویم. بیایید و بیاییم دگر باره در کنار سنت خوب انتخاب روز های سعد، مقداری پیوست های آن را هم مورد توجه قرار دهیم ، آن وقت خواهیم توانست سعادت را بیشتر درک و لمس کنیم . این برای همه ما بهتر است....

 ب/ شماره 3423 / پنجشنبه 2 شهریور 1396/ صفحه اول و 3

/ 0 نظر / 92 بازدید