فهميده و فهميده های امروز!

غلامرضا بني اسدي
rbaniasadi@ yahoo.com
طول زندگي چندان مهم نيست كه عرض زندگي! در عرض زندگي است كه اندازه انسانيت افراد و ميزان اثرگذاري آنها در فرآيند كمال بخشي انساني مشخص مي شود. بسيارند كه عمر از يك قرن مي گذرانند اما به اندازه يك قران، ارزشي بر انسانيت نمي افزايند اما هستند بزرگاني كه قبل از آنكه «شناسنامه» بزرگي آنها را نشان دهد، «شناسه هاي» انساني آنها را در اوج به تماشا مي گذارد و از آنها اسوه هايي فرازماني مي سازد.«حسين فهميده» قاسم كربلاي دفاع مقدس، از آن بزرگاني بود كه طي لارض كرده ره صد ساله را يك شبه مي پيمايند و در عرض زندگي خود «انسان كمال يافته» را عرضه مي كنند و خود مدل اينگونه انسان شده وفرا ديد نسل پويا و جوياي امروز و فردا قرار مي گيرند و نسل ها را در عصرها به سمت چگونه زيستن و چگونه مردن هدايت مي كنند. نقش «فهميده» ها فراتر ازآنكه نظامي باشد درنظم ساختاري انساني خود را به تماشا مي گذارد و اين نقش است كه هندسه مسئوليتي ما را مشخص مي كند و به گفته خاتمي «بايد به ياد اين بود كه شهيدان چه نقشي داشتند و ما چه مسئوليتي در قبال خون آنان داريم» اين مسئوليت شناسي بايد ما را به مسئوليت پذيري هم بكشاند تا در برابر آنچه مسئوليم كم نگذاريم به ياد داشته باشيم فهميده ها براي چه اهدافي به خون خفتند و امروز به روي لاله هاي روئيده  از انديشه واهدافشان پا نگذاريم. آنها نرفتند كه برخي ماندگان وامانده جناحي از خون آنها سوء استفاده كنند! نرفتند كه كساني بمانند و در رفتن آنها سود خويش را بجويند و عافيت آباد خود را بر آنها بنا كنند بلكه همانطور كه رئيس جمهور گفت «بالاترين سرمايه ها را به خاطر اين كشور از دست داده ايم، اينها براي حفظ اصل نظام رفتند و ادامه راه آنان اين است كه از انقلاب و مرز و بوم دفاع كنيم آنها رفتند تا كرامت ايراني مسلمان محفوظ بماند و كسي به نخوت و غرورو تكبر براين خاك خدايي گام ننهد و حرمت انسان را به عنوان ناموس خلقت لكه دار نكند. آنها رفتند تا بيگانه براين ملك چنگ نيندازد و صد البته خودي نيز بايد حرمت اين خونها را با حرمت نهادن به اهداف آنها پاس بدارد و گذراندن كم هزينه تر انقلاب و ايران از دالانهاي توطئه جهاني و تكريم مردم و حرمت گذاري حقوق آنها از جمله اهداف عدالتخواهانه شهدا است كه واجب الحرمه و واجب الرعايه است. پس پاس بداريم اين حرمت را و اين اهداف را مخصوصا دراين سخت هنگامي كه دشمن خود را يكه تاز مي داند و دندانهايش به كينه باز و صد البته نبايد از ياد برد كه ايران به هر زمان و به هرگونه، «فهميده» بسيار دارد كه فهم بلوغ يافته خود را به بهترين وجه نشان دهند.

/ 0 نظر / 109 بازدید