نام‭ ‬تو‭ ‬افتخار‭ ‬من‭ ‬است

‬نام‭ ‬تو‭ ‬افتخار‭ ‬من‭ ‬است‭ ‬مادر‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬گاه‭ ‬نماز،‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬زير‭ ‬چادر‭ ‬داري‮.‬‭ ‬تويي‭ ‬كه‭ ‬عمود‭ ‬خيمه‭ ‬ايماني‭ ‬و‭ ‬دستان‭ ‬تو‭ ‬به‭ ‬گاه‭ ‬قنوت‭ ‬زمين‭ ‬و‭ ‬آسمان‭ ‬را‭ ‬گره‭ ‬مي‮ ‬زند‮.‬‭ ‬تو‭ ‬كه‭ ‬نماز‭ ‬مي‮ ‬خواني‭ ‬مادر،‭ ‬قسط‭ ‬روشني‭ ‬زمين‭ ‬و‭ ‬نور‭ ‬زمان‭ ‬براي‭ ‬هميشه‭ ‬ادا‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬نور‭ ‬حاصل‭ ‬كلماتي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تو‭ ‬خواندي‭ ‬مادر،‭ ‬اي‭ ‬مادر‭ ‬همه‭ ‬زيبايي‮ ‬ها،‭ ‬اي‭ ‬فاطمه‭ ‬زهرا(س‮)!‬
‮"‬‭ ‬من‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬مادر‭ ‬صدا‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬و‭ ‬هزار‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬گفته ام‭ ‬اگرچه‭ ‬‮«‬سيد‮»‬‭ ‬نيستم‭ ‬اما‭ ‬خود‭ ‬را،‭ ‬به‭ ‬قدر‭ ‬زيبايي‮ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬باور‭ ‬دارم‭ ‬فرزند‭ ‬تو‭ ‬مي‮ ‬دانم‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬دانم‭ ‬تو‭ ‬آنقدر‭ ‬مهرباني‭ ‬كه‭ ‬خسته اي‭ ‬زخمي‭ ‬و‭ ‬دلشده‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬هزاران‭ ‬سال‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬چادرت‭ ‬دخيل‭ ‬ببندد‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬حق‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پيش‭ ‬گيرد‮.‬
‮"‬‭ ‬تو‭ ‬مادري،‭ ‬مادر‭ ‬هر‭ ‬آنكس‭ ‬كه‭ ‬حسين‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬عاشقانه‭ ‬دوست‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬كربلا‭ ‬نقشي‭ ‬تعريف‭ ‬شده‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬تو‭ ‬مادر‭ ‬همه‭ ‬آناني‭ ‬هستي‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬هزاران‭ ‬سال‭ ‬مي‮ ‬دانند‭ ‬بايد‭ ‬نزول‭ ‬وحي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جان‭ ‬خويش‭ ‬جشن‭ ‬بگيرند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مسجد‭ ‬پيامبر‭ ‬نماز‭ ‬بخوانند‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مخاطب‭ ‬كلمه‭ ‬به‭ ‬كلمه‭ ‬مولا‭ ‬علي‮(‬ع‮)‬‭ ‬بدانند‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬كنند‮.‬‭ ‬مگر‭ ‬نه‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬سلمان‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مقام‭ ‬شامخ‭ ‬‮«‬منا‭ ‬اهل البيت‮»‬‭ ‬نام بردار‭ ‬گشت‭ ‬در‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬قرآن،‭ ‬رابطه‭ ‬خويشاوندي‭ ‬ابولهب‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آل ا‮...‬‭ ‬به‭ ‬‮«‬تبت‭ ‬يدا‮»‬‭ ‬براي‭ ‬هميشه‭ ‬قطع‭ ‬كرد؟‭ ‬پس‭ ‬اگر‭ ‬‮«‬مسلماني‮»‬‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬‮«‬سلماني‮»‬‭ ‬باشد،‭ ‬دايره‭ ‬‮«‬منا‭ ‬اهل البيت‮»‬‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬همه‭ ‬وسيع‭ ‬است،‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬ليست‭ ‬ياران‭ ‬حسين‭ ‬در‭ ‬هفتاد‭ ‬و‭ ‬سومين‭ ‬رديف‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬همه‭ ‬حسين باوران‭ ‬حسيني‭ ‬كردار‭ ‬سند‭ ‬مي‮ ‬خورد‮.‬
‮"‬‭ ‬من‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬مادر‭ ‬مي‮ ‬دانم‭ ‬اي‭ ‬سرسلسله‭ ‬معرفت‭ ‬و‭ ‬شيدايي‭ ‬اي‭ ‬سرالاسرار‭ ‬خلقت‭ ‬يا‭ ‬فاطمه‭ ‬زهرا(س‮)!‬‭ ‬من‭ ‬هرچه‭ ‬خوبي‭ ‬دارم‭ ‬از‭ ‬شماست‭ ‬و‭ ‬هرچه‭ ‬بدي‭ ‬از‭ ‬ذات‭ ‬خويش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬شما‭ ‬آنقدر‭ ‬كريم‭ ‬هستيد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬روشني‭ ‬مي‮ ‬دهيد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬ماييم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬فراخور‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬وسعت‭ ‬وجوديمان‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بهره‭ ‬مي‮ ‬بريم‮...‬
‮"‬‭ ‬نام‭ ‬شما‭ ‬بي‮ ‬بي،‭ ‬شناسه‭ ‬هويت‭ ‬و‭ ‬شناسنامه‭ ‬معرفت‭ ‬ماست‭ ‬و‭ ‬هركس‭ ‬كه‭ ‬اهل‭ ‬معرفت‭ ‬است،‭ ‬فاطمي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هركس‭ ‬فاطمي‭ ‬است،‭ ‬بامعرفت‭ ‬است‮.‬‭ ‬اصلا‭ ‬هرچه‭ ‬معرفت‭ ‬و‭ ‬فتوت‭ ‬و‭ ‬زيبايي‭ ‬است‭ ‬فاطمي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هرچه‭ ‬فاطمي‭ ‬نيست،‭ ‬پس‭ ‬زيبا‭ ‬هم‭ ‬نيست‮.‬
‮"‬‭ ‬اي‭ ‬بزرگ ترين‮!‬‭ ‬ما‭ ‬درست‭ ‬اولين‭ ‬باري‭ ‬كه‭ ‬نام‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬زبان‭ ‬جاري‭ ‬كرديم،‭ ‬بزرگ‭ ‬شديم‭ ‬آنقدر‭ ‬كه‭ ‬طعم‭ ‬وحي‭ ‬را‭ ‬بچشيم‭ ‬و‭ ‬بدانيم‭ ‬آيات‭ ‬خداوند‭ ‬براي‭ ‬هدايت‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬كردن‭ ‬ما‭ ‬نازل‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬
‮"‬‭ ‬اي‭ ‬كوثر‮!‬‭ ‬ماندگاري‭ ‬زيبايي‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬ايمان‭ ‬و‭ ‬جريان‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬حقيقت،‭ ‬ترجمه‭ ‬وجودي‭ ‬شماست؛‭ ‬كوثري‭ ‬كه‭ ‬هرگز‭ ‬از‭ ‬جريان‭ ‬نمي‮ ‬افتد‭ ‬و‭ ‬استمرار‭ ‬محمد‭ ‬رسول‮ (‬ص‮)‬‭ ‬را‭ ‬برخلاف‭ ‬كافركيشان،‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دهد‮.‬
‮"‬‭ ‬يا‭ ‬فاطمه‮!‬‭ ‬اي‭ ‬انسان‭ ‬كمال‭ ‬يافته،‭ ‬اي‭ ‬بزرگ ترين‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬سيده‭ ‬زنان‭ ‬عالم،‭ ‬عيدانه‭ ‬ولادت‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬ما،‭ ‬بزرگ‭ ‬شدن‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬مقرر‭ ‬فرما‭ ‬و‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عفت‭ ‬تكريم‭ ‬كن،‭ ‬به‭ ‬معرفت‭ ‬نام بردار‭ ‬فرما‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬زيبايي‭ ‬رفتاري‭ ‬و‭ ‬گفتاري‭ ‬و‭ ‬پنداري‭ ‬عادت‭ ‬ده‭ ‬و‭ ‬چنان‭ ‬در‭ ‬دل هامان‭ ‬بنشين‭ ‬كه‭ ‬برخاستن‭ ‬ما‭ ‬براي‭ ‬اقامه‭ ‬نماز‭ ‬باشد‮.‬
‮"‬‭ ‬اي‭ ‬زهرا‮!‬‭ ‬جان مان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ايمان‭ ‬جلا‭ ‬ده‭ ‬و‭ ‬جلال‭ ‬و‭ ‬جمال‭ ‬ايمان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دلمان‭ ‬به‭ ‬كمال‭ ‬برسان‮!‬‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬صراط‭ ‬عشق‭ ‬استوار‭ ‬گردان‮.‬
(ص-۹-اجتماعی-۱۴/۴/۸۶)

/ 0 نظر / 99 بازدید