ما‭ ‬هم‭ ‬مسئوليم

مي‮ ‬گويند،‭ ‬بنده‭ ‬خدايي‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬مرگ‭ ‬به‭ ‬بازخواني‭ ‬پندار‭ ‬و‭ ‬گفتار‭ ‬و‭ ‬رفتارش‭ ‬پرداخته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بالين نشينان‭ ‬خويش‭ ‬گفته‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬روزگار‭ ‬جواني،‭ ‬عزم‭ ‬تغيير‭ ‬جهان‭ ‬داشتم‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬سالي‭ ‬كوشيدم‭ ‬و‭ ‬نشد،‭ ‬گفتم‭ ‬كشور‭ ‬خود‭ ‬را-لااقل‮-‬‭ ‬مي‮ ‬سازم‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬كوشيدم‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬نشد‮.‬‭ ‬گفتم‭ ‬شهر‭ ‬خودم‭ ‬محله‭ ‬خودم‭ ‬و‭ ‬خانه‭ ‬خودم‭ ‬‮.‬‭ ‬اما‭ ‬نشد،‭ ‬حالا‭ ‬دريافتم‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬ساختم،‭ ‬ساختن‭ ‬جهان‭ ‬هم‭ ‬ممكن‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬حيف‭ ‬كه‭ ‬ديگر‭ ‬فرصتي‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬اين‭ ‬مطلب‭ ‬زماني‭ ‬در‭ ‬خاطرم‭ ‬دوباره سازي‭ ‬شد،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نامه‭ ‬يك‭ ‬شهروند‭ ‬خواندم‮:‬‭ ‬همه‭ ‬ما،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نديده،‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬اصلاح‭ ‬ديگرانيم‭ ‬و‭ ‬نتيجه‮ ‬‭ ‬اين‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬كمتر‭ ‬چيزي‭ ‬اصلاح‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬ما،‭ ‬هركداممان،‭ ‬اگر‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬خويش‭ ‬برمي‮ ‬خاستيم،‭ ‬جهان‭ ‬برمي‮ ‬خاست‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬اصلاح‭ ‬مي‮ ‬شديم،‭ ‬جهان‭ ‬اصلاح‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مجبور‭ ‬نبوديم‭ ‬از‭ ‬مشهد‭ ‬هم‭ ‬خبرهاي‭ ‬تلخ‭ ‬بشنويم‭ ‬و‭ ‬ماجراهاي‭ ‬دعواهاي‭ ‬دسته‭ ‬جمعي‮.‬‭ ‬مجبور‭ ‬نبوديم،‭ ‬در‭ ‬مرودشت،‭ ‬در‭ ‬پاكدشت،‭ ‬در‭ ‬ورامين‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬شاهد‭ ‬پرونده هايي‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬انسان‭ ‬ازبازخواني‭ ‬آن‭ ‬شرم‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬مشهد‭ ‬خودمان‭ ‬بخوانيم‭ ‬‮«‬‭ ‬كركس‭ ‬سياه‮»‬‭ ‬باز‭ ‬توليد‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬انگار‭ ‬فتنه‭ ‬دوباره‭ ‬از‭ ‬قبر‭ ‬برخاسته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬خبرهايي‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬بازگشت‭ ‬گودزيلاي‭ ‬نامردمي‭ ‬را‭ ‬خبر‭ ‬مي‮ ‬دهد‮.‬‭ ‬بگذريم‮.‬‭ ‬آن‭ ‬شهروند،‭ ‬در‭ ‬مشهدگردي‮ ‬هايش،‭ ‬به‭ ‬ماجراهايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بلوارميرزاكوچك‭ ‬خان‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد،‭ ‬اشاره‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬پرسيد،‭ ‬چرا‭ ‬بايد‭ ‬رفتار‭ ‬مردم،‭ ‬اينقدر‭ ‬سخت‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬افراد‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دعوا،‭ ‬با‭ ‬هم،‭ ‬گاه‭ ‬افرادي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬رفتار‭ ‬پرخطر‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬هراس‭ ‬مي‮ ‬اندازند‭ ‬كه‭ ‬اصلا‭ ‬نمي‮ ‬شناسند؛‭ ‬چرا،‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬حاضر‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قاعده‭ ‬بايد‭ ‬قرن‭ ‬منطق‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬كلام،‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬بعضي‮ ‬ها،‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬قمه‭ ‬و‭ ‬چماق‭ ‬مي‮ ‬برند؟‭ ‬راستي‭ ‬چرا؟‭ ‬من‭ ‬كه‭ ‬گاهي‭ ‬در‭ ‬مي‮ ‬مانم‭ ‬از‭ ‬فهم‭ ‬اين‭ ‬قبيل‭ ‬ماجراها،‭ ‬اما‭ ‬خوب‭ ‬مي‮ ‬دانم‭ ‬كميت‭ ‬انسانيت مان‭ ‬گاهي‭ ‬نمي‮ ‬لنگد،‭ ‬از‭ ‬نفس‭ ‬مي‮ ‬افتد‮!‬‭ ‬گاهي‭ ‬نه‭ ‬اين كه‭ ‬نبينيم‭ ‬چشم ها‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬بنديم‭ ‬كه‭ ‬نبينيم،‭ ‬گاهي،‭ ‬نه‭ ‬اين كه‭ ‬مي‮ ‬خوابيم‭ ‬بلكه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خواب‭ ‬مي‭ ‬زنيم،‭ ‬چنان كه‭ ‬هيچ كس‭ ‬نتواند‭ ‬بيدارمان‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬نتيجه‭ ‬اين‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬خوش‭ ‬آيند‭ ‬هيچ‭ ‬كداممان‭ ‬نيست،حتي‭ ‬همان ها‭ ‬كه‭ ‬گاه،‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬چاقو‭ ‬مي‮ ‬شوند‮.‬‭ ‬باور‭ ‬كنيد‭ ‬همين‭ ‬افراد،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬گذاشتن‭ ‬آن‭ ‬لحظه هاي‭ ‬شيطاني،‭ ‬همه‭ ‬عمر،‭ ‬پشيمان‭ ‬مي‮ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬قصه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كاري،‭ ‬كه‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬آرد‭ ‬پشيماني،‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬عاقل،‭ ‬براي‭ ‬لحظه اي‭ ‬هم‭ ‬دل‭ ‬به‭ ‬شيطان‭ ‬مي‮ ‬دهد؟‭ ‬اين‭ ‬شهروند،‭ ‬به‭ ‬شكوه‭ ‬پرداخته‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬حوادث‭ ‬ناصواب،‭ ‬ما‭ ‬شهروندان‭ ‬هم‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬صواب‭ ‬نمي‮ ‬كنيم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬از‭ ‬نحوه‭ ‬همكاري‮ ‬مان‭ ‬در‭ ‬حوادث‭ ‬با‭ ‬پليس‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬دستگاه‭ ‬قضايي‭ ‬دريافت‮.‬‭ ‬آيا‭ ‬ما‭ ‬حاضريم‭ ‬براي‭ ‬سالم سازي‭ ‬محيط‭ ‬با‭ ‬پليس‭ ‬همكاري‭ ‬كنيم؟‭ ‬آيا‭ ‬حاضريم‭ ‬با‭ ‬‮«‬اداي‭ ‬شهادت‮»‬‭ ‬از‭ ‬قضا‭ ‬شدن‭ ‬حقوق‭ ‬فردي‭ ‬و‭ ‬اجتماعي‭ ‬جلوگيري‭ ‬كنيم؟‭ ‬آيا‭ ‬حاضريم‭ ‬براي‭ ‬روشن‭ ‬شدن‭ ‬كوچه هاي‭ ‬زندگي‮ ‬مان،‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬شمعي‭ ‬برافروزيم؟‭ ‬آيا‭ ‬حاضريم‭ ‬براي‭ ‬اصلاح‭ ‬رفتار‭ ‬جامعه،‭ ‬اول‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬شروع‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬براي‭ ‬اصلاح‭ ‬رفتار‭ ‬ديگران‭ ‬تلاش‭ ‬كنيم؟‭ ‬آيا‭ ‬حاضريم،‭ ‬براي‭ ‬اين كه‭ ‬بهار‭ ‬در‭ ‬شهرمان‭ ‬جاودانه‭ ‬شود،‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬هركدام،‭ ‬يك‭ ‬گل‭ ‬بكاريم؟‭ ‬آيا‮...‬،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬صحبت‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد؟‭ ‬(ص-۶)

/ 0 نظر / 100 بازدید