خوش به حال روزگار


نرم نرمک می رسد اینک بهار.... خوش به حالِ روزگار... انگار، فریدون مشیری از جان همه ما می خواند و پیغام می آورد از نوروزی که تا سلامش، یک بامداد فاصله است و تا نوشدن طبیعت نیز هم. این نیزخود پیغام لطیفی است که خداوند علی اعلی به دست طبیعت داده است تا به انسان برساند. این پیغام را در پاکت زمین گذاشته است که خود گواه صادق و پر نشان این پیغام است. تمبر زمان هم بر این پاکت نشسته است که باز رایحه تازه دارد و شامه ها را می نوازد. بله، سال نو می شود و باید که صاحب سال هم نو شود و ایمان نو کند و با نوخواهی در ساحت عبودیت، گامی فراتر زند. باید دل را چنان نو کرد که دیگر سایه ای از خطوت نازیبای گذشته هم باقی نماند. باید "آپدیت" کرد خود را و با نفس تازه، برای رقم زدن زندگانیی زیباتر کوشید. حیف است وقتی طبیعت، قبای نو به تن می کند و ما هم در همراهی آن، جامه نو می کنیم، غبار یاد های کهنه ، جان مان را رها نکند. طبیعت در سال نو به بار می نشیند و از سرشاخه های درختان خود، با میوه های هزار رنگ و هزار طعم، کام آدمیان را شیرین می کند. حیف خواهد بود اگر آدمی به بار ننشیند و ملک و ملکوت را به میوه های عبودیت، حلاوت نبخشد. اگر آدمی، شکوفا و هر لحظه اش به شکوفایی زیباتر نشود.سال نو شد و باید که ما با خدای خویش عهد کنیم که سال و ماه و روز را برمدار بندگی خواهیم ماند و چنان خواهیم زیست که حق سال و نوشوندگی را اداکنیم . ما دریافته ایم که جهان در برابر وسعت جان آدمی ، به مثابه جهان اصغر است پس جان را چنان آباد باید کرد که جهان هم آباد شود. ما از این تکاپوی طبیعت، از این گردش لیل و نهار، از این آمدن ها و سبز شدن ها ، پیغام را عارفانه باید بگیریم و پی توسعه معرفت در جان و جهان باشیم. باید اشارت ها را فهم کنیم تا به بشارت ها برسیم چه، درنیافتن این اشارت ها و بشارت ها شرط عقل نیست چنانکه فرمان نبردن از خدایی چنین مهربان و کریم و عاشق هم نه شرط انصاف است . لذا باید به فرمان برداری برخاست خدایی را که همه زیبایی را برای ما می خواهد. مهربانی را، گذشت را، مروت را، فتوت را ، انصاف را باید به زندگی در آورد تا جایی برای کین و قهر نماند و نامردمی و ناجوانمردی، این سکه سیاه باطل، رواج نیابد و بی انصافی، این گیاه هرز نتواند به گل رفتار مان بپیچد و از رونق بیندازد. سال نو شد و پیغام خدا در این نوسازی این است که آی آدم ها! نو باید شد که این همه نوآوری برای شماست. پیغام دوست را به جان برگیریم تا جهان به خلیفه الهی ما ایمان آورد. در جهانی چنین، زندگی زیبا می شود و اگر ایمان را با اخلاق و نیک کرداری در آمیزیم، زیباتر هم می شود. در زیباتر شدن هم هیچ جایی برای هیچ نوع نازیبایی نمی ماند چه فقر باشد، چه قهر و نفرت و فساد و تباهی . در جهان زیباتر همه بر مدار صدق و راستی و نیکویی اند لذا خوش است ایام و دلخوشند آدم ها . ان شاالله سال97 را با دلی چنین و حالی چنان آغاز کنیم تا برگ های تقویم همه سبز شوند. سر سبزی سال، تقدیم شما، عید تان مبارک!

ب / شماره 3590 / دوشنبه 28 اسفند 1396/ صفحه اول و 3


/ 0 نظر / 97 بازدید