عدالت

عدالت سلام! عدالت هم دغدغه عدالت در همه پهنه جهان مخصوصا ايران دارد. دلنگرانی هايش درد من و تو است .راستی کسی هست که دردل عشق به عدالت نداشته باشد؟ البته سوای انهايی که می دانند شمشير عدالت براي گردن های به باطل افراشته شان صيغل می خورد !

/ 0 نظر / 111 بازدید