كلاه‭ ‬كاسكت‭ ‬يا‭ ‬كلاه‭ ‬آهني‭ ‬سرباز

بارها‭ ‬گفته‭ ‬بودمش‭ ‬كه‭ ‬كلاه‭ ‬كاسكت‭ ‬براي‭ ‬يك‭ ‬موتورسوار‭ ‬مثل‭ ‬كلاه‭ ‬آهني‭ ‬براي‭ ‬سرباز‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬جنگ‭ ‬است‮.‬‭ ‬گفته‭ ‬بودم‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬بسياري‭ ‬ديگر‭ ‬و‭ ‬پاسخ‭ ‬شنيده‭ ‬بودم‭ ‬از‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬جنگ‭ ‬هم‭ ‬حاضر‭ ‬نيستيم‭ ‬كلاه‭ ‬آهني‭ ‬سربگذاريم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بعضي‭ ‬شنيده‭ ‬بودم‭ ‬كه‭ ‬تذكر‭ ‬خوبي‭ ‬است‮.‬‭ ‬پس‭ ‬براي‭ ‬سلامتي‭ ‬سر،‭ ‬كلاه‭ ‬مي‮ ‬گذاريم‭ ‬تا‭ ‬حادثه‭ ‬سرمان‭ ‬كلاه‭ ‬نگذارد‮!‬‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬دو‭ ‬شب‭ ‬پيش‭ ‬ديدم‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬بيمارستان‭ ‬بازآمده‭ ‬بود‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تصادف‭ ‬شديد‭ ‬اما‭ ‬سرش‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬زخم هايي‭ ‬كه‭ ‬كم‭ ‬هم‭ ‬نبود‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬رسته‭ ‬بود‮.‬
او‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬اگر‭ ‬كلاه‭ ‬نداشتم،‭ ‬از‭ ‬صحنه‭ ‬تصادف‭ ‬جان‭ ‬به‭ ‬درنمي‮ ‬بردم.اين‭ ‬حادثه‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬رضاييه‭ ‬مشهد‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بيمارستان‭ ‬رساندند‮.‬
اين‭ ‬صحنه‭ ‬اول‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬صحنه‭ ‬دوم‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬زن‭ ‬تعريف‭ ‬مي‮ ‬كرد،‭ ‬يك‭ ‬مادر‮.‬‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬نشسته‭ ‬بودم‭ ‬توي‭ ‬تاكسي‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬خيابان هاي‭ ‬مشهد‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬تصادف‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬جوان‭ ‬موتورسوار‭ ‬را‭ ‬ديدم‭ ‬كه‭ ‬پرت‭ ‬شد‭ ‬آن‭ ‬طرف‭ ‬و‭ ‬مثل‭ ‬مرغ‭ ‬سركنده‭ ‬،‭ ‬پر‭ ‬پر‭ ‬مي‮ ‬زد‮.‬
دخترم‭ ‬چشمانم‭ ‬را‭ ‬گرفت‭ ‬تا‭ ‬صحنه‭ ‬را‭ ‬نبينم،‭ ‬اما‭ ‬همان‭ ‬نگاه‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬صحنه‭ ‬نخست‭ ‬در‭ ‬ذهنم‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬انگار‭ ‬جلوي‭ ‬چشمم‭ ‬مانده‭ ‬است‮.‬‭ ‬موتورسواري‭ ‬كه‭ ‬كلاه‭ ‬كاسكت‭ ‬هم‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬ندانستم‭ ‬سرانجام‭ ‬او‭ ‬چه‭ ‬شد‭ ‬اما‭ ‬خدا‭ ‬به‭ ‬مادرش‭ ‬رحم‭ ‬كند‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬مادرش،‭ ‬به‭ ‬خودش‭ ‬و‭ ‬جواني‭ ‬اش‮...‬
من‭ ‬خودم‭ ‬هم‭ ‬صحنه هايي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دست‭ ‬در‭ ‬خيابان هاي‭ ‬شهر‭ ‬كم‭ ‬نديده ام‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬فراوان‭ ‬ديده ايد‭ ‬اما‮...‬‭ ‬اما‭ ‬خدا‭ ‬كند‭ ‬هيچ كس‭ ‬نبيند‭ ‬اين‭ ‬صحنه ها‭ ‬را،اين‭ ‬داغ‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬گاه‭ ‬روي‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬اما‮...‬‭ ‬اما‭ ‬يك‭ ‬نكته‭ ‬،‭ ‬بارها‭ ‬گفته ايم‭ ‬و‭ ‬نوشته ايم‭ ‬و‭ ‬گفته‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬نوشته اند‭ ‬ديگران‭ ‬كه‭ ‬موتورسوار‭ ‬بايد‭ ‬كلاه‭ ‬كاسكت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬نه‭ ‬براي‭ ‬چشم‭ ‬پليس‭ ‬بلكه‭ ‬براي‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬حفظ‭ ‬جان‭ ‬خويش‭ ‬اما‭ ‬چه‭ ‬قدر‭ ‬شنيده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬درآمده‭ ‬است؟نمي‮ ‬دانم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬كه‭ ‬موتورسواراني‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬بينم‭ ‬كه‭ ‬گاه‭ ‬خانواده‭ ‬پنج‭ ‬نفري‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬سوار‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬خيابان هاي‭ ‬پرمعضل‭ ‬ترافيكي‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬تازه‭ ‬كلاه‭ ‬ندارند‭ ‬بماند،‭ ‬مقررات‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬رعايت‭ ‬نمي‮ ‬كنند‭ ‬بر‭ ‬خود‭ ‬مي‮ ‬لرزم‭ ‬چه‭ ‬فقط‭ ‬يك‭ ‬لحظه‭ ‬غفلت‭ ‬از‭ ‬خودشان‭ ‬يا‭ ‬راننده‭ ‬روبرو‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬فاجعه‭ ‬بدل‭ ‬شود.اين‭ ‬روزها‭ ‬وقتي‭ ‬مي‮ ‬بينم‭ ‬جوان ها،‭ ‬بدون‭ ‬كلاه‭ ‬كاسكت‭ ‬به‭ ‬گاز‭ ‬مي‮ ‬روند‭ ‬و‭ ‬تك‭ ‬چرخ‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬زنند‭ ‬بر‭ ‬خود‭ ‬مي‮ ‬لرزم‭ ‬و‭ ‬نمي‮ ‬توانم‭ ‬به‭ ‬روزگار‭ ‬خوش‭ ‬فردا،‭ ‬براي‭ ‬آنها‭ ‬اميد‭ ‬داشته‭ ‬باشم‮.‬‭ ‬بارها‭ ‬گفته ايم‭ ‬ونوشته ايم‭ ‬و‭ ‬گفته اند‭ ‬و‭ ‬نوشته اند‭ ‬ديگران‭ ‬اما‭ ‬كمتر‭ ‬شنيده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بازهم‭ ‬مي‮ ‬گوييم‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬نويسيم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬سختي‭ ‬كلاه‭ ‬كاسكت‭ ‬سرگذاشتن‭ ‬مثل‭ ‬تلخي‭ ‬شربت‭ ‬نگاه‭ ‬كنيد‭ ‬كه‭ ‬كسي‭ ‬تا‭ ‬تلخي‭ ‬دوا‭ ‬را‭ ‬نچشد،‭ ‬از‭ ‬بند‭ ‬بيماري‭ ‬نرهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬نرسد‭ ‬پس‭ ‬تلخي‭ ‬دارو‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬درمان‭ ‬بايد‭ ‬بر‭ ‬جان‭ ‬شيرين‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬كام‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬كلاه‭ ‬كاسكت‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬رعايت‭ ‬كرد‭ ‬واحتياط‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬تا‭ ‬مرحله‭ ‬كمال‭ ‬مراعات‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬توانست‭ ‬از‭ ‬بند‭ ‬حوادث‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬رست‮.‬‭ ‬به‭ ‬رعايت‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬كلاه‭ ‬به‭ ‬سركردن‭ ‬به‭ ‬گاه‭ ‬موتورسواري‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خيابان هاي‭ ‬شلوغ،‭ ‬بيشتر‭ ‬توجه‭ ‬كنيم،‭ ‬اين‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬بهتر‭ ‬است‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 92 بازدید