زعفران‭ ‬ايراني،‭ ‬جوان‭ ‬ايراني‭

 ‬ يكم‮:‬‭ ‬مرد‭ ‬ميانسال‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬تيزبين،‭ ‬مي‮ ‬گفت،‭ ‬وقتي‭ ‬جوان‭ ‬وارد‭ ‬اتوبوس‭ ‬خط‭ ‬فلسطين،‭ ‬شهيد‭ ‬رستمي‭ ‬مشهد‭ ‬شد،‭ ‬نوع‭ ‬پوشش‭ ‬و‭ ‬آرايشش‭ ‬نگاه‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬جلب‭ ‬كرد،‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬همين‭ ‬تيپ هاي‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬ماهواره اي‭ ‬زده‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬تي‮ ‬شرت‭ ‬پلنگي‮ ‬ها‭ ‬پوشيده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬كلاهي‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬روي‭ ‬ابرو‭ ‬پايين‭ ‬كشيده‭ ‬بود‮.‬
‭ ‬همه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬چشم‭ ‬و‭ ‬ابرو‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دادند،‭ ‬او‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬خود‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬حال،‭ ‬يك‭ ‬پيرمرد‭ ‬وارد‭ ‬اتوبوس‭ ‬شد،‭ ‬با‭ ‬قامتي‭ ‬خميده‭ ‬و‭ ‬گام هايي‭ ‬لرزان،‭ ‬همه‭ ‬آنهايي‭ ‬كه‭ ‬جوان‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دادند،‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬پيرمرد،‭ ‬چشم‭ ‬گرفتند‭ ‬به‭ ‬سويي‭ ‬ديگر،‭ ‬انگار‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نديده‭ ‬بودند‭ ‬چون‭ ‬مي‮ ‬دانستند‭ ‬اگر‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ببينند‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬احترامش‭ ‬بلند‭ ‬شوند‭ ‬پس‭ ‬همان‭ ‬بهتر‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نبينند؛‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬يك‭ ‬نفر‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ديد،‭ ‬همان‭ ‬جوان،‭ ‬ديد‭ ‬و‭ ‬بلند‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬احترام‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬سر‭ ‬جاي‭ ‬خود‭ ‬نشاند‮.‬‭ ‬
دوم‮:‬‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬عزاداري‭ ‬بي‮ ‬بي‭ ‬فاطمه‭ ‬زهرا‭ ‬سلام‭ ‬ا‮...‬‭ ‬عليها،‭ ‬همه‭ ‬جوان هايي‭ ‬بودند‭ ‬از‭ ‬قيافه هاي‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬هم‭ ‬سليقه هاي‭ ‬مختلف‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬عقيده‭ ‬واحد‮.‬‭ ‬عقيده اي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬پس‭ ‬قيافه هاي‭ ‬گوناگون‭ ‬وحتي‭ ‬سليقه هاي‭ ‬مختلف‭ ‬هم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دهد‮.‬‭ ‬
سوم‮:‬‭ ‬ايراني‭ ‬جماعت،‭ ‬با‭ ‬خلق‭ ‬و‭ ‬خوي‭ ‬ناب‭ ‬جوانمردي‭ ‬بزرگ‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬با‭ ‬باورهاي‭ ‬ايماني،‭ ‬قد‭ ‬مي‮ ‬كشد‭ ‬با‭ ‬اهل‭ ‬بيت‭ ‬‮«‬جوان‭ ‬فكر‮»‬‭ ‬و‭ ‬مومن‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬خيلي‭ ‬مهم تر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬لباسي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬پوشد،‭ ‬باور‭ ‬كنيد‮.‬‭ ‬
چهارم‮:‬‭ ‬نمي‮ ‬دانم‭ ‬چرا،‭ ‬اما‭ ‬گاهي‭ ‬جوان ها‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬بينم‭ ‬با‭ ‬قيافه هاي‭ ‬آن‭ ‬چناني‭ ‬و‭ ‬لباس هاي‭ ‬مختلف،‭ ‬ياد‭ ‬زعفران‭ ‬ايراني‭ ‬مي‭ ‬افتم‭ ‬كه‭ ‬ديگران‭ ‬بسته‭ ‬بندي‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬خود‭ ‬مي‮ ‬فروشند،‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬زعفران،‭ ‬ريشه‭ ‬در‭ ‬خاك‭ ‬پاك‭ ‬خراسان‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬اصيل‭ ‬اصيل‭ ‬اصيل‭ ‬آن‭ ‬ايراني‭ ‬است‮.‬
‭ ‬هرچند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بسته بندي‭ ‬فلان‭ ‬كشور‭ ‬ارائه‭ ‬كنند‮.‬‭ ‬قصه‭ ‬جوان‭ ‬ايراني‭ ‬هم‭ ‬همين‭ ‬است‮.‬‭ ‬او‭ ‬ريشه‭ ‬دراين‭ ‬خاك‭ ‬پاك‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬فرهنگ‭ ‬بزرگ‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬دل‭ ‬به‭ ‬اهل‭ ‬بيت‭ ‬روشن‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬هرچند،‭ ‬چند‭ ‬روزي‭ ‬دربسته بندي‭ ‬خارجي‭ ‬قرار‭ ‬بگيرد‮.‬
‭ ‬اما‭ ‬خوب‭ ‬مي‮ ‬داند‭ ‬وخوب‭ ‬مي‮ ‬دانيم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مكتب‭ ‬و‭ ‬دراين‭ ‬خاك،‭ ‬باطل‭ ‬السحري‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬جادوها‭ ‬را‭ ‬باطل‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬قالب هاي‭ ‬بيگانه‭ ‬ساخته‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شكند‭ ‬‮.‬‭ ‬همچنان كه‭ ‬زعفران‭ ‬ايراني،‭ ‬شناسنامه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذات‭ ‬خويش‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بسته بندي‭ ‬كه‭ ‬رها‭ ‬شود‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دياراست،‭ ‬جوان‭ ‬ايراني‭ ‬هم‭ ‬بالاخره‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬ديار‭ ‬است،‭ ‬جوان‭ ‬ايراني‭ ‬هم‭ ‬بالاخره‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬ايراني‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ريشه‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬ناب‭ ‬اسلامي‮.‬
‭ ‬حالا‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دليل‭ ‬در‭ ‬لباس‭ ‬پوشيدن‭ ‬چندان‭ ‬مراعات‭ ‬نكند‮.‬‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬جوهر‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دهد‮.‬‭ ‬اصلا‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مكتب‭ ‬اسلام،‭ ‬فرازهاي‭ ‬بلندي‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬فرودهاي‭ ‬دشمن‭ ‬ساخته‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬اشاره‭ ‬پر‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬
‭ ‬ما‭ ‬فاطميه‭ ‬داريم‭ ‬،‭ ‬رمضان‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬محرم‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬مثل‭ ‬سيل،‭ ‬همه‭ ‬آلودگي‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬نقشه هاي‭ ‬بيگانه‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬شويد‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اصل‭ ‬خود‭ ‬باز‭ ‬مي‭ ‬گرداند‮.‬‭ ‬پس‭ ‬به‭ ‬احترام‭ ‬فاطميه‭ ‬و‭ ‬حضرت‭ ‬فاطمه،‭ ‬با‭ ‬جوانان‭ ‬نيكي‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬توصيه‭ ‬مولا‭ ‬علي‭ ‬عليه السلام‭ ‬نيز‭ ‬هست‮.‬‭ ‬پس‭ ‬با‭ ‬نيكي‭ ‬به‭ ‬جوانان،‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همراه‭ ‬كردن‭ ‬ظاهر‭ ‬با‭ ‬باطن‭ ‬زيبايشان‭ ‬همراهي‭ ‬كنيم‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 93 بازدید