بازار جرم را کساد کنیم

ماه رمضان، رکود بازار جرم است و کاهش تبدیل آدم های معمولی به مجرم و این از آن روست که بازار معنویت رونق می گیرد و خوبی ها آن قدر فراوان می شود که کسی به زشتی فکر نکند؛ زیبایی ها آن قدر در چشم می نشیند که کسی به بددیدن دیده نیالاید؛ هرچند بزرگان اهل ایمان در اوج بازار گناه و فراوانی زشتی ها هم دیده ای زیبابین دارند اما ما آدم های معمولی در فرصت سعد و سعادت بار رمضان می توانیم بیش از گذشته دیده از نازیبایی ها تهی کنیم و به زیبایی ها دل ببندیم و این یعنی کاهش زشتی، کاهش جرم، کاهش مجرم، و باز این یعنی کاهش خبر حوادث و یعنی دشواری تهیه صفحه حوادث که چقدر هم شیرین است برای ما این کسادی بازار خبر و بازار کساد جرم و حادثه و چقدر دوست داریم رمضان، این فرصت عید مانند را به سان آموزش و تمرین بگذاریم و بگذرانیم تا در بقیه سال با عمل کردن این آموزه ها و آموزش ها باز هم از قطر جرم و شمار مجرمان بکاهیم تا باز هم بازار خبر حادثه کساد شود و ... یادمان باشد، در آموزه های اسلامی خوانده ایم که هرکس دو روزش چون هم بگذرد، مغبون و زیان دیده است و آن که امروزش از دیروزش بدتر باشد، ملعون است و لعنت شده و تنها کسانی مومن هستند که امروزشان از دیروز و فردایشان از امروز بهتر باشد و می توان گفت آن که امروز مثل دیروز نسبت به جرم بیندیشد، مغبون است بلکه باید هر روز بیش از گذشته حتی از فکر جرم دوری جست و ذهن از آلودگی ها پاک کرد تا فردا را بهتر آغاز توانیم کرد. باید هر روز رمضان را به فردای بهتر گره بزنیم تا پس از رمضان هم روزهای خوب تری داشته باشیم و شاید یکی از فلسفه های تکرار هر ساله رمضان این باشد که ما را به زیباترشدن یادآوری کند و این که هر روزمان از روز پیش و هر سالمان از سال پیش باید بهتر باشد و باز یادمان باشد، فردای بهتر و روزهای خالی تر از جرم و خلاف و زشتی شکل نمی گیرد تا خود ما به خانه تکانی جان و آب و جاروکردن نازیبایی ها همت نکنیم. فردا بهار نمی شود تا خود ما بذر گل و سبزه و ریحان نکاریم، تا خود ما صداقت و مهربانی و جوانمردی را در پهنه جامعه نکاریم و نهال دوستی غرس نکنیم. فردای زیبا را همین امروز باید آغاز کرد چنان که بهار هم از پی زمستان می آید. چنان که ... رمضان را با خودسازی قدر بدانیم و حساس تر از همیشه در فرآیند امربه معروف و نهی از منکر مراقب آنچه در جامعه اتفاق می افتد، باشیم. البته این با تجسس و کاوش در امور خصوصی مردم فرق می کند که این حرام است و آن دیگری واجب؛ بلکه با آن واجب باید جلوی وقوع این حرام و همه حرام ها را گرفت. باید با آن واجب جلوی جرم و حتی ناهنجاری و خطا را هم گرفت، باید در رمضان به مرحله ای برسیم که از پس شیطان نفس و ابلیس خناس و شیطانک های آدمی نما برآییم و از دام رفیق بد که به بدی رهنمونمان می شود، به در آییم و با خدای خویش و قرآنش و بندگان پاکش مانوس شویم، این بهتر است پس بهترین باشیم. صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17072 ، تاریخ انتشار 870613

/ 0 نظر / 94 بازدید