۲ کلید موفقیت

سیاه و سفید(٣۶)

 

چندی پیش عالمی بزرگوار، راه های اصلاح جامعه و برون رفت را از وضعیت موجود نشان می داد و به تفسیر «ارحمواترحموا» پرداخت این را زیاد شنیده ایم که رحم کنید تا مورد رحم قرار گیرید. اما ما فقط به «ترحموا» علاقه داریم و گوش مان شنوای «ارحموا» نیست، حال آن که «ترحموا» پیامد «ارحموا» است و تا رحم نکنی به تو رحم نخواهد شد. اما ما فقط می خواهیم به ما رحم بشود لذا همیشه نسبت به همه، موضع طلبکارانه داریم و روشن است نتیجه ماجرا چه می شود و وقتی خود به دیگران رحم نمی کنیم بماند که در نهایت بی رحمی رفتار می کنیم و قصه می شود پرغصه که گوشه هایی را از آن در تعامل های اجتماعی می بینیم. مثلا برخی پزشکان جراح، دستمزدهای آن چنانی و فراقانونی طلب می کنند و به بیمار به چشم یک کیسه اسکناس می نگرند و حاضر به رحم و رعایت حال او نیستند اما کار خود این قبیل افراد به دست دیگران گیر است مثلا برخی مهندسان که قرار است برایشان ساختمان بسازند و برخی کارگرانی که بار ساخت و سازها را به دوش می کشند، آن وقت مهندس پول بیشتری طلب می کند و کارگر، کار کمتری انجام می دهد و قطار رحم نکردن به دومین ایستگاه خود می رسد و باز به حرکت درمی آید تا کارگران و مهندسان توسط برخی بازاریان، نقره داغ شوند و اجناس را به قیمت گران بخرند و باز قطار اینان در ایستگاه برخی تولیدکنندگانی توقف کند که جنس درجه ۳ را به قیمت درجه یک به آن ها بفروشند و باز هم چنان این چرخه معیوب ادامه پیدا کند... حال آن که اگر آحاد جامعه هر جا که هستند به همین دو کلمه «ارحموا ترحموا» عمل کنند به دو کلید دست خواهند یافت که با یکی دروازه بهشت را به روی دنیایشان بگشایند تا دروازه بهشت آخرت هم به رویشان باز بماند و با دیگری دروازه جهنم را قفل کنند تا در قیامت هم بسته بماند. اگر این دو کلید به دست مردم افتد چه قدر خوشبخت می شویم همه ما. نه این که کلید به دست ما بیفتد، کلید در اختیار است، این ماییم که باید کلید را برداریم و به کار گیریم آن وقت همه گیرها برطرف خواهد شد و راننده به مسافر رحم خواهد کرد تا تعمیرکار به او رحم کند و باز تعمیرکار از پزشک شفقت و مهربانی خواهد دید و پزشک از بازاری. بازاری از کشاورز، درستکاری خواهد دید و... همه از هم رحم و مهربانی و پاک چشمی و پاک دلی خواهند دید و جامعه ای که از مردمانی چنین پاک دل شکل گیرد پاک خواهد بود و بستر پاکی نیز هم. وقتی مردمان بلندنظرانه به هم بنگرند دیگر «کوته نظری» فرصت بروز نخواهد یافت و آدم ها به قاعده «هر آن چه دیده بیند، دل کند یاد» یاد بلندنظری و کار بزرگ خواهند کرد و پیش از این خود بزرگ خواهند شد و از انسان بزرگ و فرهیخته و نیک اندیش، جز کار بزرگ و ماندگار و نیک اثر، انتظار نیست. پس همین امروز، همه کلیدهای «ارحموا ترحموا» را برداریم و دروازه های جامعه را به سوی بهشت بگشاییم.
صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17377 ، تاریخ انتشار 880708
/ 0 نظر / 110 بازدید