عید است، هزار باره این بهار بعثت

 

شمار سال های خشک

به ششصد رسیده بود

و از آخرین آیه ای

که مسیح خواند

ششصد تقویم ورق خورده است

خدایا زمین تشنه است

اجابت کن این لب های تشنه را

به بارانی از عشق

به رسولی که زمان را

به بهار برساند...

و اجابت شد این دعا

به بارانی که

با اقرأ

در حرا آغاز شد

«اقرا باسم ربک الذی خلق»

و ناگهان

قشنگ شد زمین

و سنگ های غار

عطر بهار گرفتند

وقتی امین مکه

جامه رسالت بر دوش

با امین وحی

کلمات را هجی می کرد

غزل می شد

این گفت و آن گوی

غمزه می شد کلمات

تا نگاری ناز

به مکتب نرفته

مسئله ها را

به صد مدرس بیاموزد...

و راه بهشت را

نشان دهد

که از کوچه های رسالت او می گذشت

با بال هایی از جنس اخلاق

«انی بعثت»

خبری عاشقانه بود

«لاتمم مکارم الاخلاق»

دلیلی عارفانه

تا انسان

اخلاق خویش به نیکویی رساند

و هر روز نیکوتر

چنانکه رسول ا... بود...

بعثت شد،

پیامبر از منبر حرا پایین آمد

تا مردمان را

- همه مردمان را -

به پرواز بخواند

و به بهشت

در را بگشاید

تا هر که می خواهد

و این خواستن را

به توانستن گره زده است

وارد بهشت شود

و به سلام خداوند

کرامت یابد

که فلسفه بعثت

کمال اخلاق است

و غایت این راه

جوار خداوندی

و چه همایون فالند

آنانی که

پروانه شمع مصطفی می شوند

و در بعثت

جان می یابند

و با آیات قرآن

آسمانی می شوند...

خراسان - مورخ یکشنبه 1391/03/28 شماره انتشار 18145/صفحه اول و 2
/ 0 نظر / 102 بازدید