مبارک است نوروز عشق و بندگی

مبارک است میهمانی عشق علیه السلام

و عشق

- علیه السلام-

تو را به خویش می خواند

در فضایی از ملکوت سرشار

در زمینی در همسایگی آسمان

و در بهاری که

شرح همه فصل هاست

آی عزیز! چشم باید شد به تماشا

و جان باید شد این جهان بشکوه را

که عشق

- علیه السلام-

تو را به میهمانی می خواند

بر سفره ای از آیات

که هرکدام

تو را به صاحب آیه می رساند

آی عزیز!

زبان باید شد به تلاوت

تا جوان شود جهان

در بشکوه لحظه های ناب رمضان

در شهر رمضان

الذی انزل فیه القرآن

هدی للناس و بینات

من الهدی و الفرقان...

آی عزیز!

عشق

- علیه السلام-

تو را به میهمانی می خواند

پس جان طهارت باید داد

و به صداقت

سفره نشین باید شد

این میهمانی عاشقانه را

و به دعا باید جان پرواز داد

و باید خواند

«رب ادخلنی مدخل صدق» را

تا سعادت

«اخرجنی مخرج صدق»

حاصل آید

و به کرامت دوست

«و جعل لی من لدنک سلطانا نصیرا»

روزی شود

آی عزیز

عشق

- علیه السلام-

تو را به میهمانی می خواند

سی سحر

سی افطار

و همه زندگی ...

آی عزیز!

و عشق علیه السلام

آغوش گشوده می آید

و خوش می خواند

شروع کن

یک قدم با تو

تمام گام های مانده اش با من

پس یا علی باید گفت

گام اول را ...

خراسان - مورخ چهارشنبه 1392/04/19 شماره انتشار 18449 /صفحه اول و۲/عکس نوشت

/ 0 نظر / 89 بازدید