امام هادی (ع) و راهبرد دعا و زیارت

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این یک ضرب المثل فارسی است که ریشه قرآنی هم دارد؛ یریدون لیطفئوا نور ا... بافواههم وا... متم نوره ولو کره الکافرون(صف، آیه۸) . این آیه و آن ضرب المثل را که می شنوم، یاد ماجرای چند سال پیش می افتم که باطل اندیشی زشت گفتار به اسم « شاهین نجفی» که بهتر بود و است که او را « خفاش شامی» بخوانیم - چون نه شکوه شاهین را دارد و نه از نجف نسب معنوی می برد بلکه شب پره ای است نور ستیز که به شامیان اموی می ماند - در اهانت و جسارت به آستان آسمانی امام هادی(ع) سنگ تمام گذاشت تا اعتقاد مردم را خرد کند اما مردم به معرفت و غیرت کاری کردند که او و اسلاف عباسی اش و پیشینه اموی اش، یک جا زیر سنگ تمامی که مردم گذاشتند، دفن شدند . او می خواست که نور حضرت هادی(ع) را خاموش کند اما، باعث شد که نور در افزایش شود و ظلمت در کاهش قرار گیرد. فرهیختگان به غیرت برخاستند و قلم داران، در فضای حقیقی و مجازی، قلندری کردند. شاعران ، مضامین پرداختند و هرکس به توان معرفت خویش چراغی روشن کرد تا برسیم به امروز که می دانیم امام هادی(ع) هدایت امت را در کوچه های پر پیچ و خم آن عصر سیاه، به خوبی انجام  دادند .
امام به رغم منع ها و حصار سختی که ۶ خلیفه عباسی برای ایشان طراحی کردند، پایگاه امامت را رونقی جاودانه دادند. امام با طراحی شبکه وکالت به فردا ها هم نظر داشتند، فردایی که محتوم بود و وعده حتمی خداوند در غیبت امام آخرین بود که مردم را امکان حضور و کسب فیض مستقیم نیست و باید در نظام وکالت و نیابت، ایمان و باور های خویش را حفاظت کنند.
حضرت علی النقی(ع) ، پاکیزه جانی شیعیان را در راهبرد بلند خویش، تضمین فرمود و با توجه دادن همگان به متن قرآن، حاشیه ها را پاک کرد. امام با شناخت عمیق زمان، امامت فرمودند و با راهبرد دعا و زیارت، نقشه راهی که باید ، ترسیم فرمودند تا امروز و فردا و فرداها با خوانش زیارت جامعه کبیره، به دریافت درست از هندسه امامت برسیم .
امام با جامعه کبیره، مردمان را و جامعه را به سوی بزرگی، راه می نمود تا شعائر الهی، راه را به سوی تعالی، روشن کند و معاد و رجعت، نیز در این زیارت طوری تعلیم می شود تا زندگی را در رابطه با آخرت چنان تعریف کند که همه بدانند « از پس امروز، یقین فردایی است» و چون فردا هست، امروز باید برای تمشیت آن، کار کرد. چون آخرت هست و میزان هست، در این دنیا، فرصت را غنیمت باید شمرد و فردا را در عملکرد امروز، ساخت....

 خراسان جنوبی / شماره : 2522 / چهارشنبه ۱۵ شهریور-۱۳۹۶/ صفحه اول و 2/ اخبار/ چ2

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19628&pid=2&type=0
/ 0 نظر / 109 بازدید