تبعيد درخت،

 102.jpg   بعضي وقت‌ها مي‌شود درخت را هم از ريشه درآورد و برد يک جاي ديگر کاشت، بزرگمهر نشد يک جاي ديگر. اندکي «مهر» هم براي درخت که تشنه مهرباني بيشتر است تا آب، کافي است. با درخت‌ها مهربانتر باشيم. يک شهروند با ذوق با ارسال عکس از يک ماجرا که من به آن نام «تبعيد درخت» مي‌دهم. مي‌خواهد جامعه را نسبت به سرنوشت درخت‌ها حساس کند. سرنوشت درخت‌ها، سرنوشت خود ما هم هست، البته به نوعي ديگر،

/ 0 نظر / 98 بازدید