اين بيماري غيرت كش!

گمانمان نبود كه پس از اين همه مبارزه با مواد مخدر و هزاران جوان رعنايي كه در راه اين «مبارزه» شهيد شدند، امروزي برسد كه نگران سوء مصرف مواد افيوني باشيم.
اما قصه اين بيماري غيرت كش هر روز گرهي تازه مي يابد و نگراني تازه اي هم اضافه مي كند. يادمان نمي رود كه در همين سال هاي نزديك، توزيع سرنگ رايگان آغاز شد تا مبادا افيوني هاي شريف! به دليل استفاده از سرنگ مشترك، رگ هاي شريف شان!؟ به اتوبان آمد و شد ويروس اچ آي وي تبديل شود و بيماري هاي ديگر بگيرند از هم؛ و هزار مسئله ديگر. امروز اما بايد تلاش كنيم، اهل منقل و شيره، در همين فضا بمانند و سر به خيابان نزنند تا با مخدرهاي جديد و شيميايي آشنا بشوند كه باز استان هاي شرقي را كانون تاخت و تاز خود قرار داده است و در استان هاي غربي هم قرباني مي گيرد و صداي مسئولان استان هاي مركزي هم به داد بلند شده است كه جلوي اين بيداد را بايد گرفت چنان كه در استان سمنان براي پيشگيري از شيوع اعتياد به كراك، دستگاه قضايي هم دست به توليد بروشور زد تا با روشنگري وظيفه «پيشگيري از جرم» را انجام دهد.
امروز هم قصه تلخ، استفاده از مخدر شيميايي است كه هر روز، روزافزون مي شود و كار به جايي رسيده كه بايد گفت نه براي حفظ احترام قانون، نه به حرمت خون شهداي مبارزه با مواد مخدر كه هر كدام حرمتشان واجب است و نه حتي از بيم اعتياد بلكه به خاطر حفظ جانتان هم كه شده است به سراغ مخدرهاي شيميايي نرويد، چرا كه راحت مي كشد و با هزار درجه تخفيف ديوانه مي كند، ديوانه! مخصوصا هم كه گفته مي شود سودجويان كه سوداگران مرگ نيز هستند، با افزودني هاي خطرناك به مخدرهاي شيميايي براي كاهش قيمت محصول، بازار اين نوع مخدر را به «مرگ بازار» تبديل كرده اند و با افزودن آ شغال هايي به قرص ها، بلايي سر مصرف كننده مي آورند كه مرگ برايش آرزو مي شود و وقتي هم كه اين آرزو برآورده مي شود، كسي حاضر به غسل دادن او هم نيست چه گفته مي شود اندام معتاد به كراك تاب غسل را هم ندارد.
آري اين روزها، باز استان هاي «مرزي» در معرض اين «مرض مرگ بار» قرار گرفته است و استان هاي مياني هم روزگار بهتري ندارند و اين از افزايش پرخاشگري و رفتارهاي پرخطر افراد پيداست. رفتارهاي غيرطبيعي كه فقط از آدم هاي غيرطبيعي سرمي زند...
وضعيت مخدرهاي جديد و توزيع گسترده آن نشانگر اين است كه دشمن براي ما برنامه دارد چنان كه گفته مي شود، لابراتوارهاي توليد اين مخدرها با مرزهاي ما فاصله چنداني ندارد و دشمن هدف خود را انتخاب كرده است و بي صدا شليك مي كند و از او هم جز اين انتظار نيست چرا كه خوي دشمن، دشمني است اما اين ما هستيم كه بايد براي چاره كردن كار، اقدام كنيم، مرزها را محكم كنيم و ايمان خويش را محكم تر و عقلانيت خويش را تقويت كنيم و توان نه گفتن به متخلفان را بيشتر.
اين ما هستيم كه بايد با خود دوستي كنيم و از گام گذاشتن به مرداب كه جز مرگ نتيجه اي ندارد پرهيز كنيم.
اين ما هستيم كه در جايگاه مسئول و مامور بايد هوشيار و قاطع باشيم و در جايگاه خانواده هوشيار و در جايگاه دوست هشدار دهنده و اين ما هستيم كه بايد مراقب خود و خانواده خود باشيم كه شكار نشويم و شكارچيان را هم سر جايشان بنشانيم. پس هر جا هستيم، هوشيار باشيم، هوشيار!!(ص-۶)

/ 0 نظر / 4 بازدید