قصه‭ ‬ادامه دار‭ ‬بازنشسته ها

«بازنشسته ها،‭ ‬باز‭ ‬شاغل‭ ‬مي‮ ‬شوند‮»‬‭ ‬،‭ ‬اين‭ ‬تيتر‭ ‬يك‭ ‬يادداشت‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬پيرامون‭ ‬گفته هاي‭ ‬يك‭ ‬مقام‭ ‬مسئول‭ ‬دراستان‭ ‬خراسان‭ ‬شمالي‭ ‬به‭ ‬تحرير‭ ‬در‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬آورده‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬‮«‬باز‭ ‬شاغل‭ ‬شدن‮»‬‭ ‬بازنشسته ها‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬شكم‭ ‬سيري‭ ‬و‭ ‬تفنن‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬فزون خواهي‭ ‬نيست‭ ‬بلكه‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬نياز‭ ‬است‮.‬‭ ‬چاپ‭ ‬آن‭ ‬مطلب‭ ‬بازتاب‭ ‬هايي‭ ‬هم‭ ‬داشت‭ ‬ازجمله‭ ‬يك‭ ‬بازنشسته‭ ‬محترم‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬صبح‭ ‬تا‭ ‬ساعت هاي‭ ‬پاياني‭ ‬شب‭ ‬با‭ ‬خودروي‭ ‬شخصي‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬مسافربري‭ ‬مشغول‭ ‬است‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬شكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬كه‭ ‬توان‭ ‬كار‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬مي‮ ‬توانم‭ ‬چرخ‭ ‬زندگي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بچرخانم‮.‬‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬باور‭ ‬كنيد‭ ‬اگر‭ ‬با‭ ‬حقوق‭ ‬بازنشستگي‭ ‬تامين‭ ‬باشيم‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬خيابان‭ ‬نمي‮ ‬گذاريم‭ ‬چه‭ ‬رسد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ترافيك‭ ‬سنگين،‭ ‬فشارهاي‭ ‬رواني‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬تحمل‭ ‬كنيم‭ ‬‮.‬‭ ‬اين‭ ‬گفته‭ ‬او‭ ‬مرا‭ ‬ياد‭ ‬صحبت هاي‭ ‬بازنشسته اي‭ ‬انداخت‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬فيلم‭ ‬تبليغاتي‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬كانديداهاي‭ ‬رياست‭ ‬جمهوري‭ ‬با‭ ‬بغض‭ ‬ترك‭ ‬برداشته‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬خط‭ ‬فقر‭ ‬‮٠٥٢‬‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬است‭ ‬پس‭ ‬چطور‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬‮٠٠١‬‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬مي‮ ‬دهند؟‭ ‬اين‭ ‬سوال‭ ‬او‭ ‬چه‭ ‬پاسخي‭ ‬دارد؟‭ ‬راست‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬پيرمرد‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬خط‭ ‬فقر‭ ‬را‭ ‬‮٠٠٤‬‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬مي‮ ‬گويند‮.‬‭ ‬چند‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬بازنشسته ها‭ ‬اين‭ ‬رقم‭ ‬حقوق‭ ‬مي‮ ‬گيرند؟‭ ‬آيا‭ ‬فاصله‭ ‬حقوق‭ ‬دريافتي‭ ‬با‭ ‬خط‭ ‬فقر‭ ‬را‭ ‬نبايد‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬ديگر‭ ‬جبران‭ ‬كنند؟‭ ‬
اين‭ ‬شهروند‭ ‬محترم‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬قضا‭ ‬با‭ ‬مباحث‭ ‬انتظامي،‭ ‬اجتماعي‭ ‬هم‭ ‬آشنا‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬نكته‭ ‬ظريفي‭ ‬اشاره‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬بر‭ ‬نقش‭ ‬تربيتي‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬ونهاد‭ ‬خانواده‭ ‬تاكيد‭ ‬مي‭ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬هيچ‭ ‬فكر‭ ‬كرده ايم‭ ‬وقتي‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬از‭ ‬پگاه‭ ‬صبح‭ ‬تا‭ ‬شب‭ ‬سركارند‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬نوبته‭ ‬هم‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬وقتي‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬مي‮ ‬آيند،‭ ‬توان‭ ‬سر‭ ‬پا‭ ‬ايستادن‭ ‬ندارند،‭ ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬اين‭ ‬نقش‭ ‬تربيتي‭ ‬را‭ ‬ايفا‭ ‬خواهد‭ ‬كرد؟‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ايفا‭ ‬شدن‭ ‬اين‭ ‬نقش‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬فرزندان‭ ‬چه‭ ‬خواهد‭ ‬آمد؟
راست‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬مرد‭ ‬و‭ ‬انگشت‭ ‬روي‭ ‬نقطه‭ ‬حساس‭ ‬گذاشته‭ ‬بود‭ ‬نقطه اي‭ ‬كه‭ ‬متاسفانه‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬سياه،‭ ‬كم‭ ‬شاهدش‭ ‬نيستيم‮.‬‭ ‬راستي‭ ‬هم‭ ‬وقتي‭ ‬فرصت‭ ‬صحبت‭ ‬كردن‭ ‬و‭ ‬همنشيني‭ ‬با‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬نداريم،‭ ‬چگونه‭ ‬انتظار‭ ‬داريم،‭ ‬گسست‭ ‬بين‭ ‬نسل ها‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬نيايد؟‭ ‬
چگونه‭ ‬انتظار‭ ‬داريم‭ ‬نسل ها‭ ‬همديگر‭ ‬را‭ ‬بفهمند‭ ‬و‭ ‬حرف‭ ‬والدين‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬براي‭ ‬هم‭ ‬حجت‭ ‬باشد؟‭ ‬وقتي‭ ‬اينها‭ ‬‮«‬زمان‮»‬‭ ‬براي‭ ‬رفاقت‭ ‬ندارند‭ ‬چگونه‭ ‬مي‮ ‬توانند‭ ‬همديگر‭ ‬را‭ ‬بفهمند؟
يك‭ ‬نكته‭ ‬ديگر‭ ‬هم‭ ‬يك‭ ‬شهروند‭ ‬گفتكه‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬تامل برانگيز‭ ‬بود،‭ ‬وقتي‭ ‬نوه هايم‭ ‬مي‮ ‬بينند‭ ‬من‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬سال‭ ‬خدمت‭ ‬صادقانه،‭ ‬الان‭ ‬با‭ ‬شصت‭ ‬و‭ ‬اندي‭ ‬سال‭ ‬مجبورم‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬شما‭ ‬‮«‬بازشاغل‮»‬‭ ‬شوم‮.‬‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬خدمت‭ ‬صادقانه‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬به‭ ‬جايي‭ ‬رسيد‮.‬‭ ‬پس‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬راه هاي‭ ‬ديگر‭ ‬بود‮.‬
البته‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬صريحا‭ ‬نمي‭ ‬گويند‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬گوشه‭ ‬و‭ ‬كنايه اي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬زنند،‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬نگاه شان‭ ‬و‮...‬‭ ‬ميشود‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬فهميد‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬دانم‭ ‬چگونه‭ ‬اين‭ ‬ذهنيت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ذهنشان‭ ‬پاك‭ ‬كنم‮.‬
نمي‮ ‬دانم‭ ‬چگونه‭ ‬بگويم‮.‬‭ ‬بايد‭ ‬صادقانه‭ ‬كار‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬اميدوارم‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬شرايط‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬اين گونه‭ ‬نوشته اند‭ ‬پاسخي‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬مسائل‭ ‬داشته‭ ‬باشند‮!‬‭ ‬و‮...‬
بازهم‭ ‬عرض‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬راست‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬مرد‭ ‬و‭ ‬دغدغه هايش‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬بود‮.‬‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬سئوال هايي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬مسائل‭ ‬در‭ ‬ذهن ها‭ ‬ايجاد‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬پاسخي‭ ‬روشن‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‮.‬‭ ‬پاسخ هايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬روشني‭ ‬راه‭ ‬فردا‭ ‬هم‭ ‬بينجامد‮.‬‭ ‬پاسخ هايي‭ ‬كه‭ ‬خستگي‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬روح‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬بزدايد‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 96 بازدید