اين‭ ‬زن‭ ‬نگران‭ ‬ايمان‭ ‬خويش‭ ‬است

آيا‭ ‬فقط‭ ‬بايد‭ ‬كسي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سوي‭ ‬دنيا‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬كشورها،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬بخواند‭ ‬تا‭ ‬مسلماني‮ ‬مان‭ ‬گل‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬غيرت‭ ‬بياييم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬بشتابيم؟
آيا‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬گوشه‭ ‬همين‭ ‬شهر،‭ ‬همين‭ ‬مشهد،‭ ‬‮«‬بانوي‭ ‬سيده اي‮»‬‭ ‬براي‭ ‬سلامت‭ ‬ماندن،‭ ‬مسلمانان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬بخواند‭ ‬بايد‭ ‬ناشنيده‭ ‬بگيريم؟‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬ما؟‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬بزرگان؟‭ ‬چه‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬ما‭ ‬آمده‭ ‬است؟‭ ‬براساس‭ ‬چه‭ ‬‮«‬كتابي‮»‬‭ ‬‮«‬حساب‮»‬‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬اوضاع‭ ‬چنين‭ ‬مي‮ ‬شود؟‭ ‬يك‭ ‬زن‭ ‬جوان،‭ ‬يك‭ ‬سيده،‭ ‬يك‭ ‬دختر‭ ‬فاطمه‭ ‬زهرا(س‮) ‬،‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬امام‭ ‬رضا(ع‮)‬‭ ‬بايد‭ ‬بر‭ ‬‮«‬ايمان‭ ‬خويش‮»‬‭ ‬نگران‭ ‬باشد؟‭ ‬بله‭ ‬برايمان‭ ‬خويش،‭ ‬مگر‭ ‬نه‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬فرموده اند‮:‬‭ ‬كفر‭ ‬با‭ ‬فقر،‭ ‬شانه‭ ‬به‭ ‬شانه‭ ‬مي‮ ‬آيد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خانه اي‭ ‬كه‭ ‬فقر‭ ‬بنشيند‭ ‬جايي‭ ‬براي‭ ‬ايمان‭ ‬نيست؟‭ ‬حالا‭ ‬شده‭ ‬روزگار‭ ‬اين‭ ‬زن‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬ايمانش‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬كند‮.‬‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬خانه اي‭ ‬اجاره‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬دو‭ ‬فرزندش‭ ‬هم‭ ‬پدر‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬مادر‮.‬‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬خواهد،‭ ‬حرمت‭ ‬يك‭ ‬بانوي‭ ‬ايراني‭ ‬را،‭ ‬يك‭ ‬ذريه‭ ‬زهرا‭ ‬‮(‬س‮)‬‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬كند‮.‬‭ ‬آيا‭ ‬جوانمردان‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬زنان‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ياري‭ ‬خواهند‭ ‬كرد؟متاسفم،‭ ‬نمي‮ ‬توانم‭ ‬قصه‭ ‬پرغصه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬كنم‮.‬‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬بسنده‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬زن‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬سيده‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬كودك‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬امام‭ ‬رضا(ع‮)‬،‭ ‬ياري‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬و‭ ‬بيشتر‭ ‬هم‭ ‬نپرسيد‮.‬‭ ‬واژه ها‭ ‬آنقدر‭ ‬تلخ‭ ‬و‭ ‬برنده‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬مثل‭ ‬دشنه‭ ‬در‭ ‬وجدان‭ ‬آدم‭ ‬فرو‭ ‬مي‮ ‬روند.بيشتر‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نپرسيد‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬توان‭ ‬نوشتن‭ ‬نيست‭ ‬منتهي‭ ‬آنها‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬موقع‭ ‬برخاستن‭ ‬يا‭ ‬علي‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬و‭ ‬مرام‭ ‬مولا‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬مردي‭ ‬و‭ ‬مردانگي‭ ‬است‭ ‬مي‮ ‬پسندند‭ ‬يا‭ ‬علي‭ ‬بگويند‭ ‬و‭ ‬برخيزند‮.‬‭ ‬تلفن‭ ‬تماس‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬‮«‬‭ ‬روزنامه‮»‬‭ ‬موجود‭ ‬است‮.‬‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬بي‮ ‬آنكه‭ ‬به‭ ‬مكه‭ ‬رود،‭ ‬حج‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬آورد‭ ‬آنكه‭ ‬مي‮ ‬خواهد،‭ ‬نجف‭ ‬نرفته،‭ ‬زائر‭ ‬كوي‭ ‬مولا‭ ‬شود‮.‬‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬مدينه‭ ‬نرفته‭ ‬عطر‭ ‬رسول ا‮...(‬ص‮)‬‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬بي‮ ‬‭ ‬فاطمه‭ ‬‮(‬ع‮)‬‭ ‬را‭ ‬استشمام‭ ‬كند‭ ‬بسم ا‮...‬‭ ‬دختر‭ ‬فاطمه‭ ‬‮(‬س‮)‬،‭ ‬دختري‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬به‭ ‬حرمت‭ ‬مادرش‭ ‬حرمت داري‭ ‬كند‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬خود،‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬فاطمه‭ ‬‮(‬س‮)‬،‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬براي‭ ‬من،‭ ‬براي‭ ‬تو،‭ ‬براي‭ ‬همه،‭ ‬كوچه‭ ‬بهشت‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهد‮.‬‭ ‬پس‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬با‭ ‬خدا‭ ‬هم‭ ‬معامله‭ ‬كند‭ ‬بسم ا‮...‬
هر‭ ‬كس‭ ‬هم،‭ ‬مي‮ ‬خواهد،‭ ‬برگ‭ ‬برائت‭ ‬از‭ ‬جهنم‭ ‬بستاند‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬نيازمندان‭ ‬سري‭ ‬بزند‭ ‬پس‭ ‬بسم ا‮...‬
هر‭ ‬كس‭ ‬هم‭ ‬نه‭ ‬طمع‭ ‬بهشت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬هراس‭ ‬از‭ ‬جهنم‭ ‬و‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬چون‭ ‬شايسته‭ ‬پرستش‭ ‬مي‮ ‬يابد‭ ‬مي‮ ‬پرستد‭ ‬و‭ ‬عاشقانه‭ ‬قدم‭ ‬برمي‮ ‬دارد‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬كوي‭ ‬عشق‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كوچه‭ ‬راه‭ ‬بسپارد‭ ‬پس،‭ ‬بسم ا‮...‬‭ ‬و‭ ‬بسم ا‮....‬الرحمن‭ ‬الرحيم‮!‬

(ص-۹-اجتماعی)

/ 0 نظر / 95 بازدید