ماجراي‭ ‬شيراز،‭ ‬نياز‭ ‬مشهد

يكم‮:‬‭ ‬يك‭ ‬بانك‭ ‬يا‭ ‬موسسه‭ ‬عالي،‭ ‬بايد‭ ‬موازين‭ ‬ايمني‭ ‬و‭ ‬حداقل‭ ‬شرايط‭ ‬حراست‭ ‬از‭ ‬اموال‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬مشتريانش‭ ‬را‭ ‬رعايت‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬بايد‭ ‬منتظر‭ ‬سارقاني‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬مال‭ ‬مي‮ ‬برند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬ايجاد‭ ‬ناامني‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬احساس‭ ‬ناامني‭ ‬پنجه‭ ‬در‭ ‬چهره‭ ‬آرامش‭ ‬شهر‭ ‬مي‮ ‬كشند‭ ‬و‭ ‬مالباخته‭ ‬را‭ ‬آرامش‭ ‬باخته‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬حيثيت‭ ‬باخته‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬
دوم‮:‬‭ ‬خبرها‭ ‬از‭ ‬تعطيلي‭ ‬‮٥‬‭ ‬شعبه‭ ‬بانك‭ ‬در‭ ‬شيراز‭ ‬توسط‭ ‬نيروي‭ ‬انتظامي‭ ‬حكايت‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬دليل‭ ‬امر‭ ‬هم‭ ‬رعايت‭ ‬نكردن‭ ‬موازين‭ ‬ايمني‭ ‬اعلام‭ ‬شد‮.‬‭ ‬چه‭ ‬بانك ها‭ ‬مصوبه‭ ‬شوراي‭ ‬تامين‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬الزام‭ ‬به‭ ‬رعايت‭ ‬حداقل هاي‭ ‬ايمني،‭ ‬رعايت‭ ‬نكرده‭ ‬بودند‮.‬
سوم‮:‬‭ ‬نگارنده‭ ‬خود‭ ‬شاهد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬بانك هاي‭ ‬مشهد،‭ ‬سارقان‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬راحتي،‭ ‬چهل‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬ميليون‭ ‬ريال‭ ‬يك‭ ‬مشتري‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬روي‭ ‬پيشخوان‭ ‬بانك‭ ‬ربودند‭ ‬و‭ ‬گريختند‮.‬‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬فقدان‭ ‬ايمني‭ ‬و‭ ‬رعايت‭ ‬نشدن‭ ‬حداقل هاي‭ ‬ايمني‭ ‬گفتيم‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬دوستان‭ ‬ناراحت‭ ‬شدند‮.‬‭ ‬در‭ ‬تعدادي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬شعب‭ ‬بانك‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬مالي‭ ‬هم‭ ‬خبرهايي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دست‭ ‬داشتيم‭ ‬اما‭ ‬اقدامي‭ ‬شايسته‭ ‬نشد‮.‬‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬خواستيم‭ ‬مراقب‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشتن‭ ‬پول‭ ‬و‭ ‬چك‭ ‬پول‭ ‬به‭ ‬مبلغ‭ ‬زياد‭ ‬حتي‮ ‬الامكان‭ ‬خودداري‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بانك‭ ‬هم‭ ‬هرگز‭ ‬وجه‭ ‬نقد‭ ‬را‭ ‬روي‭ ‬پيشخوان‭ ‬نگذارند‭ ‬بلكه‭ ‬پول‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬‮ ‬آخرين‭ ‬لحظه‭ ‬با‭ ‬رعايت‭ ‬احتياط‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هوشياري‭ ‬كامل‭ ‬به‭ ‬متصدي‭ ‬تحويل‭ ‬دهند‭ ‬و‮...‬
چهارم‮:‬‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬شيراز‭ ‬وفق‭ ‬دستور‭ ‬قضايي‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قاطعيت‭ ‬پليس‭ ‬انجام‭ ‬شد،‭ ‬نياز‭ ‬مشهد‭ ‬هم‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬شايسته‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬پليس‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬شهرها‭ ‬هم‭ ‬حكم‭ ‬قضايي‭ ‬بستاند‭ ‬و‭ ‬تك‭ ‬به‭ ‬تك‭ ‬شعب‭ ‬بانك ها‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬مالي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حيث‭ ‬رعايت‭ ‬موازين‭ ‬ايمني‭ ‬بررسي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬راكه‭ ‬با‭ ‬رعايت‭ ‬نكردن‭ ‬نكات‭ ‬ايمني،‭ ‬طمع‭ ‬سارقان‭ ‬را‭ ‬برمي‮ ‬انگيزند‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬رعايت‭ ‬مقررات‭ ‬ايمني‭ ‬و‭ ‬استانداردسازي‭ ‬براساس‭ ‬نظر‭ ‬مقام‭ ‬انتظامي‭ ‬تعطيل‭ ‬كند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬طريق‭ ‬بانك ها‭ ‬كه‭ ‬باوجود‭ ‬برخورداري‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬دلبازي‭ ‬در‭ ‬نماسازي‭ ‬و‭ ‬دكوراسيون‭ ‬داخل‭ ‬شعب،‭ ‬موازين‭ ‬ايمني‭ ‬را‭ ‬رعايت‭ ‬نمي‮ ‬كنند‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬شوند‮.‬
پنجم‮:‬‭ ‬آرامش‭ ‬رواني‭ ‬و‭ ‬امنيت‭ ‬مالي‭ ‬و‭ ‬كاركردن‭ ‬در‭ ‬محيطي‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬شاخصه هاي‭ ‬ايمني،‭ ‬حق‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬كاركنان‭ ‬بانك‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬شايد‭ ‬نماسازي‮ ‬ها‭ ‬آنچناني‭ ‬و‭ ‬دكوراسيون هاي‭ ‬مدرن،‭ ‬اولويت‭ ‬بانك‭ ‬نباشد‮.‬
ششم‭ ‬‮:‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬زمان‭ ‬آن‭ ‬رسيده‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬پليس‭ ‬بخواهيم‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬فردا‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬دزد،‭ ‬همه‭ ‬كوچه هاي‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬زيرپا‭ ‬نگذارد‭ ‬با‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬موازين‭ ‬ايمني‭ ‬را‭ ‬زيرپا‭ ‬مي‮ ‬گذارند‭ ‬و‭ ‬واداشتن‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬رعايت‭ ‬حداقل ها‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬خود‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬مردم‭ ‬راحت‭ ‬كند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬همه‭ ‬است،‭ ‬هم‭ ‬مردم،‭ ‬هم‭ ‬پليس،‭ ‬هم‭ ‬بانك ها‮.‬‭ ‬پس‭ ‬مردم‭ ‬مشهد‭ ‬هم‭ ‬منتظر‭ ‬تكرار‭ ‬ماجراي‭ ‬شيراز‭ ‬هستند‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 92 بازدید