دفاع‭ ‬مقدس،‭ ‬معدني‭ ‬براي‭ ‬استخراج‭ ‬انسانيت

يكم‮:‬‭ ‬ما‭ ‬جنگجو‭ ‬نبوديم‮.‬‭ ‬زندگي‭ ‬خواهان‭ ‬رزمنده اي‭ ‬بوديم‭ ‬كه‭ ‬دستمال‭ ‬كه‭ ‬نه،‭ ‬پيشاني‮ ‬بندهايي‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬غيرت‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬مي‮ ‬بستيم‭ ‬كه‭ ‬بيگانه‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬دردش‭ ‬مي‮ ‬خواست‮.‬‭ ‬جنگيديم‭ ‬نه‭ ‬براي‭ ‬جنگ،‭ ‬بلكه‭ ‬براي‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬از‭ ‬همين‭ ‬رو‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬واژه‭ ‬‮«‬دفاع‭ ‬مقدس‮»‬‭ ‬وارد‭ ‬ادبيات‭ ‬نظامي‭ ‬دنيا‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬اگرچه‭ ‬قدرتمندانه‭ ‬و‭ ‬غيرت مردانه‭ ‬مي‮ ‬جنگيديم،‭ ‬اما‭ ‬هيچ گاه‭ ‬پا‭ ‬از‭ ‬پارادايم‭ ‬دفاع‭ ‬فراتر‭ ‬نگذاشتيم‮.‬‭ ‬‮«‬تنبيه‭ ‬متجاوز‮»‬‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سخن‭ ‬مي‮ ‬گفتيم،‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬بود‮.‬
دوم‮:‬‭ ‬زندگي‭ ‬كنار‭ ‬آتش،‭ ‬همسايگي‭ ‬با‭ ‬ديوانه‭ ‬زنجيري،‭ ‬‮«‬يكجا‭ ‬نشيني‮»‬‭ ‬با‭ ‬دشمني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬قاعده‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬ديني،‭ ‬اخلاقي،‭ ‬انساني‭ ‬و‮...‬‭ ‬پايبند‭ ‬نيست،‭ ‬شرط‭ ‬عقل‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬باشد‮.‬‭ ‬عقل‭ ‬حكم‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬‮ ‬آتش‭ ‬را‭ ‬خاموش‭ ‬كنيم‭ ‬تا‭ ‬هراس‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬آرامش‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬هم‭ ‬نزند‮.‬‭ ‬همسايه‭ ‬خودسر‭ ‬و‭ ‬قلدر‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬جاي‭ ‬خود‭ ‬بنشانيم‭ ‬تا‭ ‬آسايش ما،‭ ‬تامين‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬ايمن‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬اينجا‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬مي‮ ‬جنگيديم‭ ‬تا‭ ‬آتش‭ ‬فتنه‭ ‬خاموش‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬همسايه‭ ‬بي‮ ‬قانون‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬تمكين‭ ‬كند‮.‬
سوم‮:‬‭ ‬صلح‭ ‬با‭ ‬همچون‭ ‬صدام،‭ ‬به‭ ‬سراب‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬ماند‭ ‬چه‭ ‬رسد‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬اگر‭ ‬صلح طلب‭ ‬بود،‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬نمي‮ ‬كرد‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬خواهان‭ ‬آتش بس‭ ‬بود،‭ ‬آتش بازي‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬نمي‮ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬خواهان‭ ‬حس‭ ‬همجواري‭ ‬بود،‭ ‬سوء‭ ‬همجواري‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬مرحله‭ ‬جنگي‭ ‬خانمان‭ ‬برانداز‭ ‬پيش‭ ‬نمي‮ ‬برد‮.‬‭ ‬صلح‭ ‬با‭ ‬صدام‭ ‬مثل‭ ‬فرو‭ ‬گذاشتن‭ ‬چوب‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬چوپان‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬گرگ‭ ‬بود‮.‬‭ ‬ماجراي‭ ‬كويت‭ ‬و‭ ‬حمله‭ ‬صدام‭ ‬و‭ ‬ضميمه‭ ‬كردن‭ ‬كشوري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دوستي‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬سنگ‭ ‬تمام‭ ‬گذاشته‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬خاك‭ ‬عراق‭ ‬اين‭ ‬واقعيت‭ ‬را‭ ‬نمايان‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬ديوانه،‭ ‬احوال‭ ‬سلامتي‭ ‬نمي‮ ‬توان‭ ‬پرسيد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬آتشكام‭ ‬و‭ ‬آتشكار،‭ ‬اميد‭ ‬نور‭ ‬و‭ ‬گرما‭ ‬نمي‮ ‬توان‭ ‬داشت‮.‬
چهارم‮:‬‭ ‬نقش‭ ‬نسل‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس،‭ ‬ايستادن‭ ‬به‭ ‬قيمت‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬كانون‭ ‬خطر،‭ ‬بدون‭ ‬چون‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬فرمان‭ ‬پيري‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬امام‭ ‬مي‮ ‬دانستيم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حقانيت‭ ‬گفته هايش‭ ‬ايمان‭ ‬داشتيم‭ ‬و‭ ‬داريم‭ ‬هنوز‭ ‬و‭ ‬لذا‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬حق‭ ‬مي‮ ‬دانيم‮.‬‭ ‬چون‭ ‬گفتن ها‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬كردن ها،‭ ‬كار‭ ‬ديگران‭ ‬بود‮.‬‭ ‬پس‭ ‬پاسخگويي‭ ‬درباره‭ ‬جنگ‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬ديگران‭ ‬است‮.‬‭ ‬ما‭ ‬مدافعان‭ ‬ملت‭ ‬بوديم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬از‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬آيين‭ ‬و‭ ‬انقلاب‭ ‬خويش‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬ايستاديم‮.‬
پنجم‮:‬‭ ‬ما‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬فرمان‭ ‬پير‭ ‬روشن‭ ‬ضمير‭ ‬خويش‭ ‬وارد‭ ‬جنگ‭ ‬شديم،‭ ‬با‭ ‬فرمان‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬صلح‭ ‬را‭ ‬پذيرفتيم‭ ‬و‭ ‬تلخي‭ ‬جام‭ ‬زهر‭ ‬را‭ ‬چون‭ ‬مراد‭ ‬خويش‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬وجود‭ ‬حس‭ ‬كرديم‭ ‬و‭ ‬اما‮...‬‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬كس‭ ‬ديگري‭ ‬غير‭ ‬از‭ ‬امام،‭ ‬صلح‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬پذيرفت،‭ ‬پذيرش‭ ‬آن‭ ‬براي‭ ‬نسل‭ ‬من‭ ‬كه‭ ‬خسته‭ ‬و‭ ‬زخمي‭ ‬مي‮ ‬جنگيدند،‭ ‬آسان‭ ‬نبود‮.‬
گريه هاي‭ ‬پرصداي‭ ‬بچه هاي‭ ‬رزمنده‭ ‬هنگام‭ ‬شنيدن‭ ‬خبر‭ ‬پذيرش‭ ‬قطعنامه،‭ ‬گواه‭ ‬اين‭ ‬سخن‭ ‬است،‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬مي‮ ‬كوشيدند‭ ‬بي‮ ‬صدا‭ ‬گريه‭ ‬كنند‮.‬
ششم‮:‬‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬تلخي‮ ‬هايش‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬شيريني‮ ‬هاي‭ ‬فراواني‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬خيلي‭ ‬چيزها‭ ‬فهميديم،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬فهميديم،‭ ‬با‭ ‬زانوي‭ ‬عاريتي‭ ‬نمي‮ ‬توان‭ ‬برخاست‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬رفت،‭ ‬بلكه‭ ‬بايد‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬زانوي‭ ‬خويش‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬‮«‬ياعلي‮»‬‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬برخاست‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬يا‭ ‬علي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬عمق‭ ‬جان‭ ‬فرياد‭ ‬كشيديم‭ ‬و‭ ‬برخاستيم‭ ‬در‭ ‬قامت‭ ‬يك‭ ‬ملت‭ ‬سرافراز‮.‬
هفتم‮:‬‭ ‬بارها‭ ‬به‭ ‬دوستان‭ ‬گفته ام‭ ‬كه‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬اگر‭ ‬نبود،‭ ‬اين‭ ‬درست‭ ‬كه‭ ‬‮«‬تلفات‮»‬‭ ‬نداشتيم‭ ‬اما‭ ‬‮«‬اتلاف‭ ‬استعدادها‮»‬‭ ‬به‭ ‬حدي‭ ‬مي‮ ‬رسيد‭ ‬كه‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پيشرفت‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مثل‭ ‬گفتم‭ ‬تا‭ ‬وقتي‭ ‬در‭ ‬شهري‭ ‬زمين‭ ‬فوتبال‭ ‬ساخته‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬مربي‭ ‬و‭ ‬باشگاه‭ ‬و‭ ‬تيم‭ ‬نباشد،‭ ‬اصلا‭ ‬استعداد‭ ‬فوتبال‭ ‬كشف‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬بگوييم،‭ ‬استعدادها‭ ‬نابود‭ ‬شد‮.‬‭ ‬استعدادها‭ ‬بايد‭ ‬اول‭ ‬كشف‭ ‬شود‭ ‬حالا‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬نابود‭ ‬شود‭ ‬يا‭ ‬شكوفا‭ ‬مرحله‭ ‬بعد‭ ‬است‮.‬
پس‭ ‬وقتي‭ ‬امكان‭ ‬فوتبال‭ ‬بازي‭ ‬كردن‭ ‬نباشد،‭ ‬فوتباليست‭ ‬هم‭ ‬ساخته‭ ‬نمي‮ ‬شود،‭ ‬چگونه‭ ‬در‭ ‬نبود‭ ‬جنگ،‭ ‬استعدادهاي‭ ‬فرزندان‭ ‬ايران‭ ‬شكوفا‭ ‬مي‮ ‬شد؟‭ ‬مطمئن‭ ‬باشيد‭ ‬هر‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬سرداران‭ ‬و‭ ‬اميران‭ ‬شهيد‭ ‬يا‭ ‬زنده‭ ‬سپاه‭ ‬و‭ ‬ارتش‭ ‬اسلام،‭ ‬در‭ ‬نبود‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬در‭ ‬كوچه هاي‭ ‬جامعه‭ ‬گم‭ ‬مي‮ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬معلوم‭ ‬نبود‭ ‬بتوانند‭ ‬به‭ ‬معدن‭ ‬انساني‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ ‬كشور‭ ‬تبديل‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سند‭ ‬هويت‭ ‬ايران‭ ‬اسلامي‮.‬‭ ‬اينجا‭ ‬همان‭ ‬جايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬امام‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬الطاف‭ ‬خفيه‭ ‬الهي‭ ‬تعبير‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬همو‭ ‬نيز‭ ‬بر‭ ‬فراموش‭ ‬نكردن‭ ‬اين‭ ‬مردان‭ ‬غيرت انذار‭ ‬داد‭ ‬اما‮...‬
هشتم‮:‬‭ ‬گاهي‭ ‬براي‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬معدن‭ ‬بايد‭ ‬انفجار‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬ساختن‭ ‬راه‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬هدف‭ ‬هم‮.‬‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬كه‭ ‬سال ها‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬مستشاران‭ ‬بيگانه‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬كرديم‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬توحش‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬پرداختيم‭ ‬و‭ ‬تحقير‭ ‬مي‮ ‬شديم‮.‬‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تبديل‭ ‬انسان ها‭ ‬به‭ ‬منابع،‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬انفجار‭ ‬بزرگ‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬همان‭ ‬انفجار‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬چشم‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬انساني‭ ‬خويش‮-‬‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬الهي‭ ‬لايزال‭ ‬هم‭ ‬هست‮-‬‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬فرداي‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬روشن تر،‭ ‬باز‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬درست‭ ‬كه‭ ‬كبريت‭ ‬اين‭ ‬انفجار‭ ‬را‭ ‬دشمن‭ ‬كشيد،‭ ‬اما‭ ‬‮«‬مكروا‭ ‬و‭ ‬مكرا‮...‬وا‮..‬خيرالماكرين‮»‬‭ ‬اينجا‭ ‬تفسير‭ ‬و‭ ‬عد‭ ‬و‭ ‬سبب‭ ‬خير‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬آتش‭ ‬كه‭ ‬شعله‭ ‬كشيد،‭ ‬پروانه هاي‭ ‬عاشق،‭ ‬مكتب‭ ‬عاشقي‭ ‬را‭ ‬رونق‭ ‬صد‭ ‬چندان‭ ‬بخشيدند‮.‬
نهم‮:‬‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬كم‭ ‬هزينه‭ ‬نكرديم‭ ‬و‭ ‬كم‭ ‬هم‭ ‬خسارت‭ ‬نديديم‭ ‬اما‭ ‬فايده‭ ‬هم‭ ‬كم‭ ‬نديديم‭ ‬و‭ ‬نمي‮ ‬دانم‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬فصل‭ ‬در‭ ‬كتاب‭ ‬تاريخ‭ ‬ايران‭ ‬نبود‭ ‬آيا‭ ‬مي‮ ‬توانستيم‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬انساني‭ ‬دست‭ ‬پيدا‭ ‬كنيم‭ ‬يا‭ ‬نه؟‮...‬
دهم‮:‬‭ ‬جنگ‭ ‬شكل‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬شد‭ ‬اينك‭ ‬فصل‭ ‬تامل‭ ‬و‭ ‬درس گيري‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬واقعيت‭ ‬و‭ ‬بهره برداري‭ ‬از‭ ‬آموزه هاي‭ ‬آن‭ ‬براي‭ ‬ساختن‭ ‬فرداي‭ ‬بهتر‭ ‬براي‭ ‬ايران‭ ‬اسلامي‭ ‬است‮.‬(ص-۶-۳/۳/۸۶)

/ 0 نظر / 97 بازدید