رقیه(س) امروز هم با یزید می جنگد

ما در نوشتن و گفتن از وقایع و رویدادها گاه دچار درشت نویسی و درشت گویی می شویم.  هرچه واقعه بزرگ تر و گسترده دامن تر باشد، هر چه ماناتر و اثرگذارتر باشد، این درشت نویسی هم بیشتر می شود حال آن که با درست گویی و درست نویسی می توانیم بیشتر به بازشکافی و گسترده خوانی بپردازیم که برای همیشه ما را به عنوان ذخیره ای راهبردی پشتیبانی کند. کربلا و عاشورا نیز نه تنها از این جمله است که قله ماجرا نیز هست.
اگر صرفا نگاه درشت نویسی داشته باشیم، فقط چکاچک شمشیرها به گوش خواهد رسید و تصاویری خلق خواهد شد که «ما» می خواهیم نه آن چه بود حال آن که نیاز ما به کربلا، نیاز به شناخت آن چه بود، است نه آن چه ما امروز می خواهیم و فکر می کنیم 14 قرن پیش باید چنین می شد! در کربلای واقعی، ما با حماسه ای رو به رو هستیم که هر قطعه اش، درس های ناب برای همیشه دارد.
در این کربلا دیگر میزان تلفات گرفتن از دشمن نیست که ماجرا را درس آموز می کند بلکه اصل و حقیقت همه چیز به امام و نسبت به امام تعریف می شود و می توان گفت در کربلا، شجاعانه ترین کار و حق محورترین اقدام، همراهی با امام معصوم بود و جنگیدن و چگونه جنگیدن و حتی نجنگیدن، موضوعات فرعی ماجراست. وقتی همراهی با امام را اصل بدانیم، علی اصغر(ع) هم نقشی چون علی اکبر(ع) خواهد یافت و خواهیم دید در کربلا، سردارانی که بی شمشیر به فتح الفتوح رسیدند.
خواهیم دید دخترکی 3تا4 ساله را که صدای گریه اش بیش از چکاچک شمشیرها، پر طنین است. خواهیم دید همین دخترک، با همان گریه هایش که بین المللی ترین زبان همیشه جهان است چگونه یزید را رسوا می کند و نمی گذارد باطل، خود را زیر نقاب حق بکشاند. نمی گذارد تاریخ فراموش کند کربلا را.
همان دختر نه فقط در قرن اول هجری، شام را به صبح می کشد که 14 قرن بعد، مزارش هم روضه بیداری می خواند و به کانونی برای درهم شکستن تفاله های بازتولید شده یزیدی در جهان امروز تبدیل می شود. نگاه کنید جغرافیای ستیز با تروریسم و تکفیریسم و داعشیسم را، آیا نام بی بی رقیه و حرم مطهرش را در خط مقدم مقابله با این جهالت مدرن نمی بینید؟
من باور دارم اگر کربلا را درست بخوانیم، به احترام شکوه مانای نام بی بی رقیه چنان برخواهیم خاست که یزید و خواسته های یزیدی در همیشه تاریخ در هم شکند.  جهان نیز معجزه نام آن سردار بی شمشیر اما فاتح را در سوریه خواهد دید که چگونه «دشمنان حرم» را با همت « مدافعان حرم» و عنایت « صاحبان حرم »در هم می شکند...

 خراسان جنوبی / شماره : 2561 / چهارشنبه ۳ آبان-۱۳۹۶ / صفحه5 / فرهنگ

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19677&pid=5&type=0

/ 0 نظر / 105 بازدید