خدا کند گذرتان به بیمارستان نیفتد

 

برخی مکان ها، «کان سوژه» است، معدن سوژه های خواندنی، فقط باید مهارت شنیدن داشته باشی. خوب بشنوی. گاهی هم خوب ببینی و ...

بیمارستان ها از این دست مکان ها هستند که صدالبته دعا باید کرد، گذر هیچ بنی بشری جز برای بحث شیرین تولد و شنیدن گریه نوزاد و خنده گرم والدین، به این اماکن نیفتد، چون از پا خواهد افتاد، هم به لحاظ درد بیماری که بر جسم او چنگ می اندازد و هم به خاطر

حاشیه هایی که گاه متن درمان را از یاد می برند. من در این چند روز گذشته که هر روز به اندازه یک سال گذشت، دیدنی ها دیدم و شنیدنی ها و حتی ناشنیدنی ها شنیدم. از فراوانی بیماران، از رنگ زرد کسانی که باید سرخ رو می بودند، اما زردرو و تندگو شده بودند، تا نحوه برخورد کارکنان با ارباب رجوع و تا حرف ناشنوی مراجعه کننده و کلافه شدن مأمور، تا به رخ کشیدن قدرت مأمور و لجبازی مراجعه کننده، تا مفهوم باختن برخی کلمات، از جمله همین کلمه غریب «ارباب رجوع». آخر «ارباب» در فرهنگ لغات ما جایگاه بالایی دارد، دست بالا را هم دارد و صدایش هم بالا و بلند است. به حسب قوانین استخدامی هم، کارکنان ادارات، مستخدم هستند و رابطه این دو باید رابطه «مستخدم – ارباب» باشد، اما در مراجعه به ادارات و اماکن می بینم، این رابطه برعکس شده است. دقیقا مستخدم بر جایگاه «ارباب» نشسته و «ارباب رجوع» است که مثل کالای مرجوعی از این اتاق به آن اتاق می شود و ... البته برخی از این «ارباب رجوع» هم هستند که جوری با مأموران برخورد می کنند که اربابان قدیم در روستا با رعیت خود هم رفتار نمی کردند! همین چند روز پیش بود که گذرم به بیمارستان... افتاد، آن جا به جای یک همراه یک هیئت همراه آمده بود، وقتی مأمور بیمارستان که برچسب «تکریم ارباب رجوع» هم بر سینه داشت، با نهایت احترام، از آنان خواست، فقط یک نفر بماند و بقیه بروند، لجاجت از نوع بنی اسرائیلی به اسرائیلی مضاعف شده در کلام یکی از همراهان نشست؛ تو که هیچی، رئیس بیمارستان هم بیاید، از جایم جنب نمی خورم! پلیس هم بیاید همین جا هستم! و ... شروع کرد به رجزخوانی! هرچه مأمور زبان به تکریم می چرخاند، چرخ لجاجت او روی دور تندتر می افتاد و ... که تأسف بار بود. بگذریم. این روابط اگر اصلاح شود و اگر همه درست رفتار کنیم و مأموران، شرایط بیمار و همراهان او را درک کنند و همراهان به انجام وظیفه مأموران احترام بگذارند، همه چیز بهتر انجام می شود و درمان نیز در فرآیند صحیح خود به موفقیت نزدیک تر می شود، اما ...راستی این را هم بگویم که بیماران هر روز بیشتر می شوند، کاش مسئولان در کنار افزایش بیمارستان و امکانات درمانی از سوی متولیان نظام سلامت، برای ارتقای سلامت و بیمار نشدن مردم کار می کردند. فکر می کنم، شاخص کاهش بیمار از شاخص افزایش امکانات درمانی، قابل احترام تر باشد. پس کاش ...

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1394/03/04 شماره انتشار 18979/صفحه3/جامعه

/ 0 نظر / 96 بازدید