کودکان معصوم، کودک ربایان شیطان

 


" دخترک ٧ ساله ام که بیرون می رود، تا باز می آید دلم هزار راه می رود که نکند شکار آدم ربایان شود، نکند امنیت سوزان او را بدزدند و... نکند خیلی چیزهای دیگر و این خیلی عذابم می دهد، حق نیست در کشوری که برای ارتقای امنیت در آن این همه شهید داده ایم، احساس ناامنی، امان آدم را ببرد. این ها حرف های یک شهروند بود که پس از خواندن خبر دستگیری آدم ربایان بیان می کرد. او می گفت، ما ملتی میهمان نوازیم و در خانه مان به روی میهمان باز است اما با کسانی که از این موقعیت سوء استفاده می کنند باید محکم و قاطع برخورد شود تا مجازات آنان، چشم فزون خواهان آدم ربا را به واقعیت ها باز کند.

او می گفت: به مسئله باید انسانی نگاه کرد و انسانیت حکم می کند حساب مجرم را از غیرمجرم جدا کنیم و دیگران را سر سفره بنشانیم و مجرمان را به جزای قانونی برسانیم.

" شهروند دیگری هم معتقد بود باید نسبت به مسئله کودک ربایی هشدار بدهیم، هم به مسئولان که هوشیاری مضاعف کنند، هم به اولیای مدارس که ددان آدمی نما خیلی مواقع کودکان را از جلوی مدرسه می ربایند و هم به خانواده ها که فرزندان خود را با آموزش در برابر حوادث بیمه کنند. حیف است در کشوری که به برکت یک انقلاب بزرگ و هوشیاری مردم، از امنیت بالایی برخوردار است، حوادثی انگشت شمار از این دست، اصل وجود امنیت را زیر سوال ببرد. حیف است کشوری که برای حراست از سرحداتش، هزاران شهید داده است در شهرهایش شیاطین به خود جرأت آدم ربایی بدهند.

" اگر با راهزنان امنیت و کودک ربایان، معامله ای می شد که باید با راهزنان بشود و حد قطاع الطریق در مواردی که صدق می کند جاری می شد، دیگر کسی جرأت نمی کرد، فرزند مردم را برباید و هوس های چند صدمیلیونی داشته باشد و یا از امن ترین مکان که حرم مطهر امام رضا باشد، ٢ کودک راکه چشم و چراغ خانواده ای بودند برباید و «جنایت سیاه»  را رقم زند. اگر حدود الهی قاطعانه اجرا شود، خیلی ها حد و حدود خود را خواهند شناخت و اندازه گلیم خود را نیز هم و پا از آن درازتر نخواهند کرد.

" به گمان من باید توسعه احساس امنیت را و ارتقای امنیت را از مسئولان امر مطالبه و خود نیز در این عرصه ایفای نقش کرد. ما باید به فرزندان خود مهارت زندگی را در جامعه بیاموزیم و به آنان بگوییم در میان هزار در هزار آدم مهربان که هست امکان دارد، گرگی لباس آدمی پوشیده در کمین باشد، پس باید مراقب بود و به غریبه اعتماد نکرد. باید بگوییم شان در مواجهه با غریبه ها، هرگز به حرف آن ها گوش نکنند و اگر غریبه به اصرار چیزی از آن ها خواست یا به پلیس یا به اولیای آموزشی و یا به افراد آشنای محل پناه برند و یا به سر و صدا و هیاهو، گرگ را فراری دهند.

باید با آن ها قرار بگذاریم که هیچ وقت کسی را و مخصوصا غریبه ای را به دنبالشان نخواهیم فرستاد و با غریبه نامه یا پیغام هم برای آن ها نخواهیم داشت، پس آن ها هم به این بهانه ها خام شیطان ها نشوند. باید هوشیار باشیم و فرزندان خود را هم هوشیار کنیم و باید مقابله قاطع را با امنیت سوزان کودک ربا هم به عنوان مطالبه ای همیشگی از مسئولان انتظامی و پلیس بخواهیم.

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17197 ، تاریخ انتشار 871117
/ 0 نظر / 93 بازدید