ضرورت‭ ‬مديريت‭ ‬آب

اگر‭ ‬مديريت‭ ‬آب‭ ‬براي‭ ‬برخي‭ ‬مناطق‭ ‬مستحب‭ ‬باشد‭ ‬براي‭ ‬مناطق‭ ‬خشك‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي،‭ ‬خراسان‭ ‬رضوي،‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬،‭ ‬كرمان‭ ‬و‮...‬‭ ‬واجب‭ ‬است،‭ ‬واجب‮!‬‭ ‬چون‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مناطق‭ ‬حكم‭ ‬كيميا‭ ‬را‭ ‬يافته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬كيميا‭ ‬هم‭ ‬اگر‭ ‬با‭ ‬مديريت‭ ‬بهينه،‭ ‬حراست‭ ‬نشود‭ ‬معلوم‭ ‬نيست‭ ‬چه‭ ‬بلايي‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬اين‭ ‬مناطق‭ ‬مي‮ ‬آيد‮.‬‭ ‬نه،‭ ‬البته‭ ‬معلوم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬از‭ ‬بس‭ ‬معلوم‭ ‬است‭ ‬وتلخ،‭ ‬ترجيح‭ ‬مي‮ ‬دهيم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ناديده‭ ‬بينگاريم‮!‬‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬عادت‭ ‬ما‭ ‬ايراني‮ ‬هاست‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬حل‭ ‬مسائل‭ ‬ومشكلات،‭ ‬ترجيح‭ ‬مي‮ ‬دهيم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ناديده‭ ‬بگيريم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬مسئله‭ ‬آب‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مسائلي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬صورت‭ ‬مسئله‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬پاك‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬ناديده‭ ‬گرفتن‭ ‬،‭ ‬چاره كار‭ ‬است‮.‬‭ ‬گيريم‭ ‬كه‭ ‬چشم‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬بستيم،‭ ‬با‭ ‬جان‭ ‬عطش‭ ‬زده‭ ‬چه‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد؟‭ ‬گيريم‭ ‬كه‭ ‬نديديم‭ ‬درخت هاي‭ ‬خشكيده‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬مثل‭ ‬خار‭ ‬در‭ ‬نگاه‭ ‬ما‭ ‬فرو‭ ‬خواهد‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬گيريم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نفهميدن‭ ‬زديم،‭ ‬كمبودها‭ ‬چشم هامان‭ ‬را‭ ‬خيلي‭ ‬زود‭ ‬باز‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬مثلا‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬مشهد‭ ‬خودمان،‭ ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نداند‭ ‬فردا،‭ ‬تابستاني‭ ‬سخت‭ ‬در‭ ‬پيش‭ ‬خواهيم‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬سخت تر‭ ‬از‭ ‬سال هاي‭ ‬گذشته‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬گذشتگان‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬هدفمند‭ ‬به‭ ‬مسئله‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بحثي‭ ‬راهبردي‭ ‬نگاه‭ ‬مي‮ ‬كردند،‭ ‬وضع‭ ‬ما‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬دشواري‭ ‬نبود‮.‬‭ ‬اما‭ ‬هست،‭ ‬اكنون‭ ‬دشواري‮ ‬ها‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬هم،‭ ‬افزون تر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬اگر‭ ‬همين‭ ‬امروز،‭ ‬با‭ ‬تدبير‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬نگاه‭ ‬كنيم‭ ‬شايد‭ ‬بتوانيم‭ ‬عوارض‭ ‬منفي‭ ‬كمبود‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬اندكي‭ ‬كاهش‭ ‬دهيم‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬تدبير‭ ‬امور‭ ‬بخل‭ ‬ورزيم‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬‮ ‬آسمان‭ ‬بخيل،‭ ‬هم‭ ‬روزگار‭ ‬زرع‭ ‬و‭ ‬نخيل‭ ‬تلخ‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬باغستان ها،‭ ‬كوير‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬خواهند‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬جان،‭ ‬اين‭ ‬تلخي‭ ‬را‭ ‬لمس‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬امروز‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬اهتمام‭ ‬به‭ ‬آبخوان داري‭ ‬و‭ ‬آبخيزداري،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مديريت‭ ‬بهينه سازي‭ ‬آب‭ ‬همت‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬هم‭ ‬سد‭ ‬بسازيم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬بندهاي‭ ‬خاكي‭ ‬و‭ ‬آب بندهاي‭ ‬ديگر‭ ‬جلوي‭ ‬هدر‭ ‬رفت‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬بگيريم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ترويج‭ ‬سيستم هاي‭ ‬آبياري‭ ‬نوين‭ ‬و‭ ‬تشويق‭ ‬كشاورزان‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬ميزان‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬كشاورزي‭ ‬را‭ ‬كنترل‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬جلوي‭ ‬هدر‭ ‬رفت‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬بگيريم‭ ‬تا‭ ‬وضعيت‭ ‬آب‭ ‬چنانكه‭ ‬‮«‬مهندس‭ ‬غلامرضا‭ ‬غلامرضايي‮»‬‭ ‬مدير‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬آب‭ ‬منطقه اي‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬درباره‭ ‬آب‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:«‬‭ ‬‮٣٩‬‭ ‬درصد‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬اختصاص‭ ‬مي‮ ‬يابد‭ ‬اما‭ ‬بازده‭ ‬آبياري‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬بسيار‭ ‬پايين‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬ديگر‭ ‬‮٠٧‬‭ ‬درصد‭ ‬آب‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬هدر‭ ‬مي‮ ‬رود‮»‬‭ ‬نشود‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬از‭ ‬خشك ترين‭ ‬استان هاست‭ ‬و‭ ‬نياز‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬حياتي‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬اين‭ ‬مسائل‭ ‬‮٠٧‬‭ ‬درصد‭ ‬آب‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬هدر‭ ‬مي‮ ‬رود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬ضرورت‭ ‬تغيير‭ ‬نگاه‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬به‭ ‬آبياري‭ ‬را‭ ‬ضروري‮ ‬تر‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬مديريت‮ ‬‭ ‬آب‭ ‬مسئله اي‭ ‬است‭ ‬حياتي‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬حياتي‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نگاه‭ ‬كرد‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 4 بازدید