بهشت‭ ‬وجهنم‭ ‬

نوع‭ ‬مديريت‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬ماها‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مثل‭ ‬اگر‭ ‬‮«‬بهشت‮»‬‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬تحويل‭ ‬دهند‭ ‬در‭ ‬اندك‭ ‬زماني‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬‮«‬جهنم‮»‬‭ ‬تمام‭ ‬و‭ ‬عيار‭ ‬تبديل‭ ‬مي‮ ‬كنيم‮.‬‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬جهنم‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬به‭ ‬حسن‭ ‬تدبير‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬عمل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بهشت‭ ‬مي‮ ‬سازند‮.‬‭ ‬اما‭ ‬ما،‭ ‬البته‭ ‬بعضي‮ ‬هامان‮...‬‭ ‬ببخشيد،‭ ‬بگذاريد‭ ‬يك‭ ‬خبر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اطلاع تان‭ ‬برسانم‮:‬
اول‮:‬‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬اختلاف‭ ‬در‭ ‬مالكيت‭ ‬اراضي‭ ‬ساحلي‭ ‬بين‭ ‬شركت‭ ‬عمران‭ ‬و‭ ‬مسكن‭ ‬شمال‭ ‬و‭ ‬شهرداري‭ ‬بابلسر،‭ ‬پلاژهايي‭ ‬كه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬‮٥‬‭ ‬دهه‭ ‬در‭ ‬‮٩‬‭ ‬پاركينگ‭ ‬بابلسر‭ ‬مشغول‭ ‬كارند،‭ ‬از‭ ‬امكانات‭ ‬شهري‭ ‬بي‮ ‬بهره اند‭ ‬هرچند‭ ‬بيشترين‭ ‬مسافرپذيري‭ ‬را‭ ‬دارند‮.‬‭ ‬
دوم‮:‬‭ ‬نادري،‭ ‬فرماندار‭ ‬بابلسر‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬متوليان‭ ‬نبايد‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬قرباني‭ ‬بي‮ ‬تدبيري‭ ‬خودشان‭ ‬كنند‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬اختلاف‭ ‬هنوز‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬‮٨٢‬‭ ‬سال‭ ‬حل‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬صاحبان‭ ‬اين‭ ‬پلاژها‭ ‬براي‭ ‬سرمايه گذاري‭ ‬در‭ ‬سواحل‭ ‬احساس‭ ‬ناامني‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬
سوم‮:‬‭ ‬خبرگزاري‭ ‬ايسنا‭ ‬يادآور‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٧٧‬‭ ‬موافقت نامه اي‭ ‬با‭ ‬شماره‭ ‬‮٢١٦٩/‬ت/م‭ ‬بين‭ ‬استاندار‭ ‬وقت‭ ‬‮(‬داوود‭ ‬كشاورزيان‮)‬،‭ ‬فرماندار(ميري‮)‬،‭ ‬شهردار‭ ‬بابلسر(تقي‮ ‬زاده‮)‬‭ ‬با‭ ‬محمديان،‭ ‬رئيس‭ ‬شركت‭ ‬عمران‭ ‬و‭ ‬مسكن‭ ‬شمال‭ ‬به‭ ‬امضا‭ ‬رسيده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬موافقت نامه‭ ‬براي‭ ‬‮٢٨٣‬‭ ‬هزار‭ ‬مترمربع‭ ‬زمين‭ ‬كنار‭ ‬ساحل،‭ ‬پاركينگ هاي‭ ‬‮٢‬‭ ‬تا‭ ‬‮٦‬‭ ‬بابلسر‭ ‬با‭ ‬قيمت‭ ‬‮٠١‬‭ ‬ميليارد‭ ‬و‭ ‬‮٠٠٥‬‭ ‬ميليون‭ ‬ريال‭ ‬توافق‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬زمين ها‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬عمران‭ ‬و‭ ‬مسكن‭ ‬شمال‭ ‬به‭ ‬شهرداري‭ ‬بابلسر‭ ‬تحويل‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬شهرداري‭ ‬و‭ ‬استانداري‭ ‬نيز‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬درخواست‭ ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬پروانه‭ ‬ساختمان‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬و‭ ‬حريم‭ ‬قانوني‭ ‬شهر‭ ‬بابلسر‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬شهرهاي‭ ‬مازندران‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬آن ها‭ ‬صادر‭ ‬كنند‮.‬‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اين‭ ‬توافق نامه‭ ‬نيز‭ ‬اين‭ ‬اراضي‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٨٧‬‭ ‬تحويل‭ ‬شهرداري‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬تاكنون‭ ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬از‭ ‬ارائه‭ ‬سند‭ ‬مالكيت‭ ‬خودداري‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬گفته هاي‭ ‬دهقان(رئيس‭ ‬فعلي‭ ‬شركت‭ ‬عمران‭ ‬شمال‮)‬،‭ ‬تا‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬تفاهم نامه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬از‭ ‬تنظيم‭ ‬سند‭ ‬خودداري‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬اختلاف‭ ‬بين‭ ‬شركت‭ ‬عمران‭ ‬شمال‭ ‬و‭ ‬شهرداري‭ ‬بابلسر‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬‮٢٨٣‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬بهترين‭ ‬زمين هاي‭ ‬ساحلي‭ ‬بابلسر‭ ‬بدون‭ ‬استفاده‭ ‬دركنار‭ ‬دريا‭ ‬رها‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬‮٨‬‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬دپوي‭ ‬نخاله‭ ‬ساختمان‭ ‬و‭ ‬تعرض‭ ‬به‭ ‬ماسه هاي‭ ‬كنار‭ ‬دريا‭ ‬تبديل‭ ‬شود‮.‬‭ ‬
چهارم‮:‬‭ ‬وقتي‭ ‬‮٢٨٣‬‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬بهترين‭ ‬زمين هاي‭ ‬ساحلي‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬رها‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬پذيرايي‭ ‬از‭ ‬گردشگر‭ ‬يا‭ ‬هر‭ ‬برنامه‭ ‬مشخص‭ ‬ديگر‭ ‬محل‭ ‬دپوي‭ ‬نخاله‭ ‬ساختمان‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬گفت‭ ‬جز‭ ‬همان چه‭ ‬در‭ ‬ابتداي‭ ‬اين‭ ‬نوشتار‭ ‬ذكر‭ ‬شد‮.‬‭ ‬
پنجم‮:‬‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬ما‭ ‬جزو‭ ‬چند‭ ‬كشور‭ ‬اول‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬جاذبه هاي‭ ‬طبيعي‭ ‬هستيم‭ ‬درست‭ ‬اما‭ ‬زماني‭ ‬خواهيم‭ ‬توانست‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬فرصت‭ ‬و‭ ‬ظرفيت‭ ‬استفاده‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬جزو‭ ‬چند‭ ‬كشور‭ ‬اول‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬مديريت‭ ‬گردشگري‭ ‬هم‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬بهشت‭ ‬هم‭ ‬دست‭ ‬ما‭ ‬باشد،‭ ‬محل‭ ‬دپوي‭ ‬نخاله‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬ميزان‭ ‬ثروت‭ ‬باستاني‭ ‬و‭ ‬طبيعي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬خويش‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬بشماريم‭ ‬و‭ ‬مغرورانه‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬نگاه‭ ‬كنيم،‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬توان‭ ‬مديريتي‭ ‬خويش‭ ‬نگاه‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬بهره وري‭ ‬بهينه،‭ ‬برنامه‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬والا‭ ‬بي‮ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬تدبير‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬تعامل‭ ‬اگر‭ ‬همه‭ ‬ظرفيت‭ ‬گردشگري‭ ‬و‭ ‬جاذبه هاي‭ ‬طبيعي‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬جا‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بدهند‭ ‬باز‭ ‬بهره‭ ‬ما‭ ‬همين‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬هست‮.‬‭ ‬اما‭ ‬ديگران‭ ‬از‭ ‬‮«‬نداشته هاي‭ ‬خود‮»‬‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬داشته ها،‭ ‬‮«‬پشته‮»‬‭ ‬مي‮ ‬سازند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬همه،‭ ‬جز‭ ‬هيچ‭ ‬درو‭ ‬نمي‮ ‬كنيم‮.‬‭ ‬آيا‭ ‬وقت‭ ‬آن‭ ‬نرسيده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شكل‭ ‬مديريت‭ ‬و‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬وعمل‭ ‬خويش‭ ‬دوباره‭ ‬نگري‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ساحت‭ ‬راه نويي‭ ‬بجوييم‭ ‬و‭ ‬افق هاي‭ ‬تازه‭ ‬را‭ ‬بكاويم‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬خويش‭ ‬برسانيم؟(ص-۶-۲۱/۴)

/ 0 نظر / 92 بازدید