وفاي‭ ‬به‭ ‬عهد

يكي‭ ‬از‭ ‬ويژگي‮ ‬هاي‭ ‬انسان‭ ‬مومن،‭ ‬وفاي‭ ‬به‭ ‬عهد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬سرقول‮.‬‭ ‬بي‮ ‬شك‭ ‬در‭ ‬تعريف‭ ‬جامعه‭ ‬مومنانه‭ ‬هم‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬سرفصل ها،‭ ‬وفاي‭ ‬به‭ ‬عهد‭ ‬خواهد‭ ‬بود‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دريچه‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬خويش‭ ‬نگاه‭ ‬كنيد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رفتار‭ ‬مردمانش‮.‬‭ ‬مهم‭ ‬نيست‭ ‬اسم‭ ‬شهر‭ ‬شما،‭ ‬زاهدان‭ ‬است،‭ ‬يا‭ ‬اروميه‭ ‬تبريز،‭ ‬يا‭ ‬شيراز،‭ ‬اصفهان،‭ ‬يا‭ ‬مشهد،‭ ‬فرقي‭ ‬نمي‮ ‬كند‭ ‬شما‭ ‬مي‮ ‬توانيد‭ ‬جامعه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ساحت‭ ‬اين‭ ‬سرفصل‭ ‬مطالعه‭ ‬كنيد‭ ‬تا‭ ‬دريابيد،‭ ‬چقدر‭ ‬شهر‭ ‬شما‭ ‬مومنانه‭ ‬است‮!‬‭ ‬من‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬خويش‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه،‭ ‬چندان‭ ‬دلخوش‭ ‬نيستم‮.‬
به‭ ‬خصوص‭ ‬وقتي‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬كارم‭ ‬با‭ ‬برخي‭ ‬صاحبان‭ ‬مشاغل‭ ‬آزاد‭ ‬مي‮ ‬افتد،‭ ‬مي‮ ‬بينم‭ ‬آزاد‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬قيد‭ ‬اخلاقي‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬شهروندي‭ ‬،‭ ‬رفتار‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬هيچ گاه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ملزم‭ ‬به‭ ‬رعايت‭ ‬قرار‭ ‬خويش‭ ‬نمي‮ ‬دانند‮.‬
مثلا‭ ‬دو‭ ‬روز‭ ‬پيش،‭ ‬وقتي‭ ‬آبگرمكن‭ ‬ديواري‭ ‬ما،‭ ‬دچار‭ ‬مشكل‭ ‬شد،‭ ‬با‭ ‬تعميركار‭ ‬مجاز‭ ‬آن‭ ‬تماس‭ ‬گرفتم‮.‬‭ ‬ساعت‭ ‬‮٩‬‭ ‬صبح‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬تعميركاران‭ ‬وعده‭ ‬دادند‭ ‬تا‭ ‬نيم‭ ‬ساعت‭ ‬ديگر‭ ‬مي‮ ‬آييم‭ ‬اما‮...‬‭ ‬ساعت‭ ‬‮٠١‬‭ ‬شد‭ ‬نيامدند‭ ‬،‭ ‬تماس‭ ‬گرفتم،‭ ‬گفتند،‭ ‬راه‭ ‬افتاده اند،‭ ‬الان‭ ‬مي‮ ‬رسند‮.‬
ساعت‭ ‬‮٠٣:٠١‬‭ ‬شد،‭ ‬نيامدند،‭ ‬گفتم‭ ‬نكند‭ ‬خداي‭ ‬نكرده‭ ‬براي‭ ‬آنها‭ ‬حادثه اي‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬است‭ ‬لذا‭ ‬بازهم‭ ‬تماس‭ ‬گرفتم‮.‬
از‭ ‬آن‭ ‬طرف‭ ‬خط،‭ ‬يك‭ ‬خانم‭ ‬گوشي‭ ‬را‭ ‬برداشت‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬مي‮ ‬آيند‮.‬
گفتم‭ ‬ساعت‭ ‬‮٠٣:٩‬‭ ‬قرار‭ ‬بوده‭ ‬است‮.‬‭ ‬گفت‭ ‬هروقت‭ ‬آمدند،‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬آنها‭ ‬بگو‮!‬‭ ‬خورشيد‭ ‬به‭ ‬وسط‭ ‬آسمان‭ ‬رسيد،‭ ‬نيامدند،‭ ‬بعدازظهر‭ ‬شد‭ ‬نيامدند‮.‬‭ ‬رفتم‭ ‬دفترشان‭ ‬گفتند‭ ‬به‭ ‬محض‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬تعميركاران‭ ‬بيايند‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬فرستيم‭ ‬اما‮...‬‭ ‬ساعت‭ ‬‮٠٣:٨١‬‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬وقتي‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬اعتراض‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬شوخي‭ ‬و‭ ‬لحن‭ ‬نرم‭ ‬گفتم‭ ‬چرا‭ ‬چنين‭ ‬دير‮.‬‭ ‬جوان‭ ‬تعميركار‭ ‬طلبكارانه‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬بيكار‭ ‬كه‭ ‬نبوديم‮.‬‭ ‬گفتم‭ ‬لااقل‭ ‬نمي‮ ‬گفتي‭ ‬تا‭ ‬نيم‭ ‬ساعت‭ ‬ديگر‭ ‬مي‮ ‬آييم‮.‬
نيم‭ ‬ساعت‭ ‬يعني‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬دقيقه‭ ‬نه‭ ‬‮٠٧٥‬‭ ‬دقيقه‮!‬‭ ‬غر‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬نق‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬‮٥‬‭ ‬دقيقه‭ ‬كار‭ ‬كه‭ ‬محكم‭ ‬كردن‭ ‬يك‭ ‬مهره‭ ‬بود‭ ‬رفت‮.‬
هزينه اش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬گرفت‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬اياب‭ ‬و‭ ‬ذهاب‮»‬‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬‮٠٠٥١‬‭ ‬تومان‭ ‬؛‭ ‬حال‭ ‬آنكه‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬ما‭ ‬تا‭ ‬دفتر‭ ‬آنها‭ ‬‮٧‬‭ ‬دقيقه‭ ‬هم‭ ‬پياده‭ ‬راه‭ ‬نيست‭ ‬اما‮...‬‭ ‬چون‭ ‬نصب‭ ‬رايگان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گارانتي‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬‭ ‬فقط‭ ‬هزينه‭ ‬‮«‬اياب‭ ‬و‭ ‬ذهاب‮» ‬مي‮ ‬گيرند‭ ‬فقط‭ ‬همين‮.‬
آن‭ ‬هم‭ ‬نوش‭ ‬جانشان‭ ‬و‭ ‬صدچندان‭ ‬ديگر‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬كاش‭ ‬كسي‭ ‬به‭ ‬يادشان‭ ‬بياورد‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬قولي‭ ‬كه‭ ‬داده‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬عمل‭ ‬كرد‭ ‬يا‭ ‬قول‭ ‬نداد‮.‬‭ ‬يا‭ ‬ساعت‭ ‬مشخص‭ ‬نكرد‭ ‬يا‭ ‬سر‭ ‬ساعت‭ ‬حاضر‭ ‬شد‭ ‬و‮...‬
برخي‭ ‬صاحبان‭ ‬مشاغل‭ ‬آزاد،‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬كارمندان‭ ‬شكايت‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬كار‭ ‬امروز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فردا‭ ‬حواله‭ ‬مي‮ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬برو‭ ‬و‭ ‬فردا‭ ‬بيا‮.‬‭ ‬اما‭ ‬وقت‭ ‬عمل‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬خود‭ ‬نمره‭ ‬كمتري‭ ‬در‭ ‬وفاي‭ ‬به‭ ‬عهد‭ ‬مي‮ ‬گيرند‮.‬‭ ‬حداقل،‭ ‬من‭ ‬هرگاه‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬كارم‭ ‬به‭ ‬برخي‭ ‬صاحبان‭ ‬مشاغل‭ ‬آزاد‭ ‬افتاده‭ ‬است؛‭ ‬نديدم‭ ‬سر‭ ‬موقع‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬خود‭ ‬عمل‭ ‬كنند‮.‬‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬عهد‭ ‬كردم،‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬مغازه‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬حرفه‭ ‬رجوع‭ ‬نكنم‭ ‬و‭ ‬ديگران‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بازدارم‮.‬
اما‭ ‬همچنان كه‭ ‬‮«‬آدم‭ ‬خوش‭ ‬حساب‭ ‬شريك‭ ‬مال‭ ‬مردم‭ ‬است‮»‬،‭ ‬كاسب‭ ‬خوش‭ ‬قول‭ ‬و‭ ‬وقت شناس‭ ‬هم‭ ‬بارها‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬همكار‭ ‬بدقولش‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬كار‭ ‬قبول‭ ‬كند‮.‬
بگذريم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬خلف‭ ‬وعده،‭ ‬خود،‭ ‬يك‭ ‬ناهنجاري‭ ‬اجتماعي‭ ‬هم‭ ‬هست‮.‬
ناهنجاري‭ ‬كه‭ ‬باعث‭ ‬بي‮ ‬اعتمادي‭ ‬و‭ ‬سوهان‭ ‬روح‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬اما‭ ‬عمل‭ ‬به‭ ‬وعده،‭ ‬هم‭ ‬مومنانه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬هنجاري‭ ‬اجتماعي،‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬شخصيت‭ ‬ايماني‭ ‬و‭ ‬اجتماعي‭ ‬مي‮ ‬بخشد‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 93 بازدید