خمینی زنده است، خبرهای دیگری در راه است

 


مشت است و سندان و کجا می تواند پیروز شود مشت بر سندان، این راخیلی ها به کنایه یا به تصریح و حتی به فریاد می گفتند وقتی که امام یک تنه برخاست علیه بیداد، علیه استبداد.

آن ها تانک ها را می دیدند اما گویا غافل بودند که در «تن ها» قدرتی است که می تواند شکست تانک ها را رقم بزند. آن ها غافل بودند اما امام برخاست، تمام قامت، حتی هنگامی که برخی ها در خرداد ۴٢ به شکست نهضت باور داشتند به اشارت زمان پیروزی را تعیین فرمود؛ سربازان ما در قنداقه ها هستند و... و هنگام که اینان قد کشیدند، از تانک ها هم کاری برنیامد و انقلاب پیروز شد تا آنانی که به روح ا... باور نداشتند ایمان بیاورند به آغاز فصل سبز و اعتراف کنند کوتاهی نگاه خود را. آری انقلاب پیروز شد تا کلام صریح و صادق امام در عمل نیز تصدیق شود و جمهوری اسلامی شکل بگیرد...

امام با همان یقین از وقوع زلزله در ارکان ستم جهانی خبر دادند و باز بسیاری را شک و تردید فرا گرفت که آیا شدنی است این واقعه؟ اما بیداران باور کردند که بیداری جهانی در راه است و مردم به بعثت انسانیت در جهان معاصر تکریم خواهند شد.

وعده در هم شکسته شدن کمونیزم و از هم گسیختن شوروی و بلوک شرق خیلی زود محقق شد و از آن پس بیداری لحظه به لحظه چشم های بیشتری را می گشاید و از جمله رابطه تعریف شده در خاورمیانه را که با پیروزی صهیونیزم در جنگ ۶ روزه شکل گرفته بود بر هم می زند.

اگر آن روزها کشورهای عربی در ۶ روز به زانو درآمدند، اما امروز این فرزندان معنوی امام در ٣٣ روز چنان ابهت صهیونیزم را در هم می شکنند که شکست، تن پوش ژنرال های ۴ ستاره می شود و خفت همه وجودشان را در بر می گیرد و پیروز این میدان هم آوا با نام مقدس«روح ا...» است؛ «حزب ا...» شاید برخی ها، این پیروزی را یک اتفاق پنداشتند اما سال بعد باز شکستی دیگر به پای اشغالگران قدس نوشته شد، این بار در «جنگ ٢٢ روزه» با حماس و چه پیروزی بالاتر از این که صهیونیست ها در اهداف تعریف شده خود برای نابودی حماس ناکام ماندند؟ آن ها گفتند تا حماس زنده است ما به جنگ ادامه می دهیم اما حماس امروز پرتوان تر از پیش زنده است و از ماشین جنگی اشغالگران صدایی برنمی خیزد!

از سوی دیگر بشارت بیداری جهانی که امام فریاد کرد، امروزه در سراسر جهان به چشم می خورد و راهپیمایی گاه تا صدهزار نفری اروپائیان و ممالک دیگر قاره ها باز گواهی صادق بر آن گفته هاست و فریاد عزتمندانه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در اجلاس داووس هم تیر خلاصی بود بر پندار شکست ناپذیری صهیونیزم در عرصه دیپلماسی، که در قالب واژه های افشاگرانه یک مسلمان فریاد شد.

آری، امام نیست اما راه امام که راه حق و عدل و آزادی بود امروز رهروانی مصمم و صادق دارد و این یعنی خمینی زنده است، این یعنی خبرهای دیگری در راه است...

صفحه 02 اخبار ، شماره سریال 17194 ، تاریخ انتشار 871114
/ 0 نظر / 97 بازدید