راهبری در تراز عصمت می خواهیم

جامعه به راهبر نیاز دارد. به بزرگی که دست مردم را بگیرد و از کوچه و پس کوچه ها بگیرد و به وسعت آزاد اندیشی برساند. به کسی که خود همه راه ها را پیموده است و برای خویش رسالت احیای جان آدمیان قائل است. آدمی چنین در قالب های متعارف راهبران عادی یافت نمی شود بلکه باید انسانی کمال یافته و به همه معنا تام و تمام باشد تا بتواند تمامی زیبایی ها را برای انسان ترجمه کند. استاد صفائی حائری در صفحه 35 کتاب ارجمند نامه های بلوغ به این مهم توجهی ویژه دارد با کلماتی که قفل را از ذهن ها می گشاید و ما را با مفاهیم معرفتی نبوت و امامت آشنا می کند؛ آنچه احتياج به رسول و امام را مطرح مى‌كند، همين ارتباط‌ وسيع انسان و همين جايگاه گسترده‌ى او در هستى و استمرار او تا بى‌نهايت است. آنچه باعث مى‌شود كه شيعه به مسأله‌ى امامت معتقد شود و اين نوع حكومت را مطرح كند، يك مسأله‌ى تاريخى و عاطفى نيست؛ كه با هدف رشد و جايگاه انسان در جهان، تو حاكمى مى‌خواهى كه به تمامى هستى آگاه باشد و از تمام كشش‌ها آزاد. و اين آگاهى و آزادى ، معيارى را مطرح مى‌كند كه عصمت نام دارد. آنچه باعث مى‌شود كه تو حتّى عُمَر را كنار بگذارى، همين هدف حكومتى و اين تلقّى از جايگاه انسان در جهان است. مردم نمى‌توانند خليفه‌ى خدا و رسول را معين كنند. همان‌طور كه رسالت به اختيار مردم نبود، امامت هم به اختيار آن‌ها نيست. آن‌ها به دل‌ها آگاهى ندارند و از فردا بى‌خبرند. و اين خداست كه با توجّه به عامل امتحان و آزمايش، رسولان و امامان را انتخاب مى‌كند. نه اين‌كه هركس پيامبر خودش باشد و نه آن‌كه بدون پيامبر، وحى را و كتاب را به دست بياورند؛ كه وحى، مفسّر مى‌خواهد و انسان، امتحان و آزمايش. و اين است كه با معيار عصمت، رسول و امام انتخاب مى‌شوند و اين عصمت از كشش‌ها و جذبه‌هاى دنيا، معيار و ميزان شيعه در امامت و طرح حكومت است. و همين معيار، مسأله‌ى امام عصر و حجّت قائم را توجيه مى‌كند و انتظار را مطرح مى‌سازد؛ كه در هنگام غيبت، اگر مردم حكومت ولى فقيه را پذيرفتند،بر اوست كه تلقّى انسان‌ها را عوض كند و هدف‌حكومت و جايگاه انسان در جهان را مطرح سازد تا خيال نكنند كه جامعه‌ى انسانى يك دامپرورى بزرگ است و به نان و مسكن دلخوش نشوند. و در انتظار معصوم،به روحيه و فكر و برنامه و عمل خويش سامان دهند و در دشمن نفوذ كنند كه انتظار و تقيّه ، مقدّمه‌ى قيام است.  باری، با این نگاه است که می توان به شناخت رابطه امت- امامت هم رسید و زندگی را در این معادله تعریف کرد. با این تعریف است که معرفت افزون می شود. ان شاالله در این مسیر رهروی صادق و مخلص و محسن باشیم.... 


ب / شماره 3693 /پنج شنبه 18 مرداد 1397 / صفحه اول و 3


/ 0 نظر / 88 بازدید