بچه هایِ بد برای وطن نباشیم

ما را بر یک جغرافیا و در یک تاریخ آفریده اند، بخواهیم یا ابا داشته باشیم یا حتی تنفر، فرقی نمی کند. سرنوشت همه ما با هم گره خورده است. برای فهم این واقعیت نیاز به سیاست فهمی و آشنایی به این دنیای پیچیده نیست. هرکس خُرده هوشی داشته باشد، می فهمد که همه سرنشینان یک کشتی هستیم. چون چنین است، همه هم باید مراقب "همین کَشتی" باشیم. یعنی نه باید بگذاریم دشمن به آن نزدیک شود و نه باید بگذاریم سرنشینان کشتی، غافلانه میخ و چکش به دست گیرند برای سوراخ کردن کشتی که این خود، بدتر از ضربه دشمن، ما را به خطر می اندازد. این را از سخنِ باران، مجری نوجوان، وام می گیرم که باید هوشیار تر از همیشه و همدل تر از ساعتِ پیش، پای مامِ وطن بایستیم. او زیبا می گفت که؛ "بچه هایِ بد" هستند که در شرایطِ سخت، مادر خود را تنها می گذارند. بچه های خوب اما مادر را، مام وطن را تنها نمی گذارند. من اما می خواهم این را اضافه کنم که حتی بچه های بد هم اگر غیرت و همیت مادری داشته باشند، راه رفته را باز می گردند و به مادر کمک می کنند. واقعیت هم این است که امروز، مامِ وطن، درگیر جنگی اقتصادی و تمام عیار است. تمام عیار هم باید پای کار باشیم. قلم به کنایه نمی زنم اما می خواهم مسئولان و صاحب منصبان و مدیران و ... از کودکان بیاموزند که امروز وقت قهر نیست و نباید مام وطن را تنها گذاشت. به بیانیه گام دوم رهبر انقلاب توجه کنیم و همه مان پای پیشرفت وطن بمانیم.

خراسان / شماره : 20045 / يکشنبه ۵ اسفند -۱۳۹۷ / صفحه 16 / بدون موضوع

http://khorasannews.com/?nid=20045&pid=16&type=0

file:///C:/Users/asadi-g/Downloads/16%20(9).pdf

http://khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/646823


/ 0 نظر / 21 بازدید